This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilöllisten oppimispolkujen varmistaminen organisaationa

Koonnut: Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, Lapin matkailuopisto

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana

Koonnut: Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, Lapin matkailuopisto

Tuotteistaminen

Lyhyt kuvaus mallista


OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN

-Osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana

 

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan toisen koulutuksen järjestäjän opintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, laajennettuna työssäoppimisena, erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen tai valitsemalla jonkun muun vastaavan mahdollisuuden missä hän voi saavuttaa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja oppimistulokset.

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan niin ikään kansainvälisen liikkuvuuden aikana. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECVETin periaatteiden mukaan opiskelijan liikkuvuuden prosessi on kolmivaiheinen.

 

Pedagoginen näkökulma

 

Opettajan työn suunnittelussa on kuvattuna pedagogisia näkökulmia suhteessa didaktiseen
ohjaukseen ja arviointiin. Opiskelijan yksilölliset opintopolut mahdollistuvat opettajan ja uudenlaisen opetuksen ja koulutuksen järjestämisen toimintatavoilla (uudenlainen opettajan työnsuunnittelu ja sen näkyminen opiskelijan oppimisprosesseissa).

 

 

Prosessi

 

 

 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos (rakenteet, johto)

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Kun tarve herää

HOPSin taustat

tietoisuus uudistuksista, koulutuspoliittiset uudistukset

tietoisuus uudistuksista, koulutuspoliittiset uudistukset

tietoisuus uudistuksista, koulutuspoliittiset uudistukset

koulutus ja ohjaus uudistuksiin

koulutus ja ohjaus uudistuksiin

Suunnittelu ennen

HOPS,

omat toiveet,

tarpeet

yhteistyö johdon kanssa, omat vahvuudet ja intressit

yhteistyö johdon, ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien kanssa, mm. opintopisteiden tuleminen opintoviikkojen sijaan

kokonaisvaltainen töiden uudelleen määrittäminen, opsin tarkistaminen, opiskelija- ja työelämälähtöisyyden tarkistaminen, opettajien kanssa yhteistyö esim. toimenkuvien laatimisessa

koulutus ja ohjaus uudistuksiin

koulutus ja ohjaus uudistuksiin

Toimintamallin alussa

tarkistuksia ja korjauksia

yhteistyössä toimenkuvan ja toteuttamissuunnitelmien tekeminen

jatkuva tarpeellinen yhteistyö, tilanteen mukaisesti

arviointia ja parantamista, yhteistyö opettajien ja sidosryhmien kanssa

arviointia ja parantamista

arviointia ja parantamista

Toimintamallin puolessa välissä

tarkistuksia ja korjauksia

toteutusten arviointi ja jatkuva parantaminen

jatkuva tarpeellinen yhteistyö, tilanteen mukaisesti

arviointia ja parantamista, yhteistyö opettajien ja sidosryhmien kanssa

arviointia ja parantamista

arviointia ja parantamista

Toimintamallin loppuessa

osaaminen

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

jatkuva tarpeellinen yhteistyö, tilanteen mukaisesti, arviointien kirjaukset (opintopisteet, ov:t)

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

arviointia ja parantamista

arviointia ja parantamista

Toimintamallin käytön jälkeen

osaaminen ja jatko-opinnot tai työelämään siirtyminen

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

arviointi ja kehittäminen esim. seuraavaa lukuvuotta varten

 

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää sekä johdolta että opettajilta hyvää työelämäosaamista, tutkinnon perusteiden tuntemusta sekä syvällistä pedagogista osaamista erityisesti opiskelijan yksilöllisiin opintopolkuihin, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen sekä arviointiin liittyen. Lisäksi on joukko muita tekijöitä kuten koulutuspoliittisten linjausten, kehittämisen ja tulevaisuustoimenpiteiden ja uudistusten tunteminen.

Voidaankin oikeastaan sanoa että pedagoginen ja didaktinen uudistava ote edellyttävät kokonaisvaltaista asioiden hallintaa sekä oikeanlaista nöyryyttä opetella uutta ja hankkia uudistavaa osaamista. Lisäksi tarvitaan innovointia ja motivaatiota kehittää koulutuksen ja opetuksen järjestämistä huomioiden opiskelijan ollessa keskiössä.

 

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos (rakenteet)

Pedagoginen johtaminen

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Edut

yksilölliset,joustavat valinnat mahdollisia

osaamisperusteisuus ja yksilölliset vahvuudet yksin ja sidosryhmäyhteistyössä käyttöön

opiskelijan yksilöllisyys korostuu

koulutuksen järjestäminen yhteistyössä työelämän kanssa helpottuu

oppimiskäistykset ja arvot toiminnalle tarkennetaan nykyisten koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti

kansallista ja kansainvälistä osaavaa työvoimaa

      yksilöllisiä polkuja, osaajia ja mahdollisuuksia                

 

kansallinen ja kansainvälinen osaamisen hankinta helpottuu

uudenlainen kokonaisvaltainen toimintatapa

 

Toimintakulttuuri muuttuu entistä enemmän osaamislähtöiseksi ja yksilöllisiä mahdollisuuksia tukevaksi

pedagoginen johtaminen suunnitellaan osaamisperusteisesti; johtaminen ja koulutuksen järjestäminen saa laadunvarmistuksen

 

 

 

opintojen rikastuttaminen

oman työn kehittäminen korostuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haasteet

oma motivaatio ja tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen

opettaja- ja oppiainelähtöisyydestä poisoppiminen

vanhasta toimintatavasta poisoppiminen (aika-ajattelusta pois siirtyminen)

vanhasta toimintatavasta poisoppiminen (aika-ajattelusta pois siirtyminen),

opettaja- ja oppiainelähtöisyydestä poisoppiminen

uudistuksesta tiedottaminen sidosryhmille (työelämän kumppanit ja toimijat), myös mm. opiskelijoille

 

kouluttautuminen ja uudenlaisen toimintatavan mahdollinen oppiminen (tarkistus tuleeko muutosta)

 

 

Lisää opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työelämän etuja ja hyötyjä Opetushallituksen julkaisussa FINECVET suunnan näyttäjänä; Oppaat ja käsikirjat 2012:3 (sivut 11-13).

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.