This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kauppa opiskelijan työsalina

Tiivistelmä

Kauppa opiskelijan työsalina

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa opinnot tehdään pääasiassa työpaikalla. Toimintamalli on kehitetty ja se on vakiintuneessa käytössä Lapin ammattiopistossa. Se sopii tarvittaessa myös osatutkintojen suorittamiseen.

Pedagoginen perusajatus

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Sitä toteutetaan omissa työtehtävissä työpaikalla opettajan ohjatessa ja huolehtiessa kaikkien tutkinnon perusteiden täyttymisestä .

Opiskelijan näkökulma

Opiskelija saa käytännön työtehtävissä mielekkäästi monipuolisen ammattitaidon tutkintoa suorittaessaan.

Oppilaitoksen, opettajan ja työelämän näkökulmat

Opettajan työjärjestelyt eroavat perinteisestä: hänen on huolehdittava tutkinnon perusteiden täyttymisestä oppilaitoksen ulkopuolella sekä oltava yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaan koko työssäoppimisen ajan. Tämä on huomoitava vuosittain työjärjestelyjä suunniteltaessa. Työpaikat sitoutuvat aiempaa pidempiin työssäoppimisjaksoihin ja sovittujen monipuolisten työtehtävien järjestämiseen. Vastineeksi valmistuvalla opiskelijalla on  monipuolisempi ja käytännönläheisempi ammattitaito kuin perinteisesti  opiskelevalla opiskelijalla.

Käyttöönotto

Toimintamallin käyttöönotto vaatii sopivaa työpakkaverkostoa sekä oppilaitosjohdon ja opetushenkilöstön aitoa sitoutumista rakenteiden ja toimintatapojen muuttamiseen.

Kauppa opiskelijan työsalina kuvaus.PPT

Kauppa opiskelijan työsalina edut ja haasteet.XLS

Kauppa opiskelijan työsalina prosessi taulukkona.XLS

Kauppa opiskelijan työsalina / LAO

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa oppiminen tapahtuu

- toiminnallisena oppimisena työpaikalla aidoissa työtehtävissä,

- lähipäivinä oppilaitoksessa kontaktiopetuksena ja ohjauskeskusteluina sekä

- itsenäisenä opiskeluna, jossa etukäteen annetut tehtävät tehdään sovellettuna kunkin opiskelijan työssäoppimispaikkaan.

Toimintamalli eroaa normaaleista käytänteistä siten, että teoriaopetuksen osuutta on vähennetty ja se on korvattu työssäoppimisella ja oppimistehtävillä. Työpaikalla eteen tulevat haasteet pakottavat opiskelijan selvittämään asiaa myös teoreettisesti. Mm. lähipäivien ohjauskeskustelut ja teoriaopetus palvelevat tässä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan oppiminen konkreettisissa työelämän tilanteissa, autenttisessa ympäristössä on tehokkaampaa itse tehden ja kokien kuin perinteisesti luokkahuoneessa oppien.

Opiskelijaryhmät ovat nykyään hyvin heterogeenisiä. Monilla opiskelijoilla on suoritettuna aiemmin erilaisia opintoja ja työkokemusta erilaisista työtehtävistä. Monet käyvät työssä opintojen ohella. Opintoihin hakeutuvat ikäluokat ovat pienenemässä, mikä tuo haasteita koulutuksenjärjestäjille monipuolisen alueellisen koulutustarjonnan ylläpitämisessä. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamalli on mahdollistanut Lapin ammattiopistossa eri koulutusohjelmavaihtoehtojen tarjoamisen. Vaikka malli voidaan toteuttaa koko ryhmälle, se mahdollistaa myös henkilökohtaisen, yksilöllisen opintopolun opiskelijalle. Työelämäyhteistyö lisääntyy.

Kenelle soveltuu?

Kauppa työsalina malli soveltuu erinomaisesti tekemällä oppijalle. Mallia on käytetty myös erityisopiskelijan opintopolkua rakennettaessa. Malli soveltuu hyvin myös työelämässä vailla tutkintoa olevalle oppijalle ja tutkintoaan täydentämään tulevalle oppijalle.

Kauppa opiskelijan työsalina opiskelijaesimerkkejä.PPT

Toteutus

Ennen työssäoppimispaikan hakemista opiskelijoiden kanssa käydään huolellisesti läpi kyseiseen tutkinnon osaan sopivat työssäoppimispaikat, joista opiskelijat valitsevat itse mieleisensä työpaikan ja käyvät kysymässä työssäoppimispaikkaa. Opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti yhdessä työpaikassa. Työnantajat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti pidempiin työssäoppimisjaksoihin. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin mukaan opiskelleista useat ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikkaa vastaaviin työpaikkoihin. Työllistymistä on selkeästi edistänyt pitkä työssäoppimisjakso. Työpaikkaohjaajilta saatu palaute on ollut myönteistä.

Toimintamallin tehokas käyttö opiskelumuotona edellyttää hyvää lukuvuosisuunnittelua yksikön kaikkien vuosiluokkien ja koko lukuvuoden osalta. Lukuvuoden suunnittelu perustuu toimintamallin kehittäneessä yksikössä viisijaksojärjestelmään ja opintojen modulointiin tutkinnon osittain. Tämä mahdollistaa yksilöllisten polkujen rakentamisen yksittäisille opiskelijoille, ryhmille, kesken lukuvuoden opintonsa aloittaville ja tutkintoaan täydentäville sekä laajentaville opiskelijoille. Lukuvuoden suunnitteluun osallistuvat koulutuspäällikön lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöt . Tässä vaiheessa jo mietitään erilaisia polkuvaihtoehtoja.

Lapin ammattiopistossa kauppa työsalina -toimintamallia on toteutettu ryhmämuotoisena kolmena lukuvuonna. Mukana on on kulkenut myös yksittäisiä opiskelijoita osallistuen Kaupan palvelu ja myynti ja/tai Visuaalinen myyntityö tutkinnon osien opintoihin.

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin käyttöönotto on myös mahdollista missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, kun kyseessä on täysin henkilökohtaista polkua kulkeva opiskelija. Yksittäisen opiskelijan kohdalla mietitään erikseen kuinka lähipäivien aikainen kontaktiopetus järjestetään.

Kauppa opiskelijan työsalina esimerkki lukuvuoden lähipäivistä.XLS

Opettajan tehtävät

Opettajan rooli edellyttää myös opettajalta ammatillista kasvua, uudenlaista pedagogista ajattelua, irrottautumista perinteisistä oppimistilanteista. Hänellä tulee olla luottamusta siihen, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin perinteiessä luokassa opettajan välittömässä ohjauksessa. Opiskelijan tuntemus on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun mietitään mallin soveltuvuutta opiskelijalle. Henkilökohtainen ohjausprosessi käynnistyy jo siinä vaiheessa, kun mietitään koulutusohjelmavaihtoehtoja ja jatkuu ryhmä- ja yksilöohjauksena koko opintopolun ajan. Opiskelijan tuntemus on erityisen tärkeää työssäoppimispaikkaa mietittäessä. Opiskelijalle mieluinen työssäoppimispaikka motivoi oppimaan ja tämä motivoi myös työpaikkaohjaajaa ohjaamaan.

Opettajan työaika tässä mallissa koostuu lähipäivien tunneista sekä työssäoppimisen ohjaamiseen resurssoiduista tunneista. Lukuvuonna 2012-13 työaika on laskettu 7h/10ov/ opiskelija eli 0,7 h/opiskelijatyöviikko.

Ohjausmuotoina ovat ohjauskäynnit ja ohjauskeskustelut työpaikalla, sähköposti- ja puhelinkeskustelut sekä keskustelut lähipäivien aikana oppilaitoksessa. Sosiaalisen median käyttöä ohjauksessa harkittiin, mutta opiskelijat eivät halunneet esimerkiksi Facebook-ryhmää. Lähipäivien "porinat" ovat erityisen tärkeitä ohjauksellisia tilanteita - vertaistuutorointia. Näissä porinoissa opettajakin "otetaan" keskusteluun mukaan vertaisena. Lähipäiväryhmän opiskelijat ovat pääsääntöisesti olleet saman ryhmän opiskelijoita, joten he tuntevat toisensa jo entuudestaan. Lähipäiväryhmään voi tulla tiettyä tutkinnon osaa suorittavia "uusia" omaa polkua kulkevia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tunne muita ryhmän opiskelijoita. Opettajan tulee varmistaa, että he pääsevät ryhmään mukaan.

Lähipäivien aikana opiskelijaryhmässä jaetaan käytännön kokemuksia ja työpaikalla saatuja kokemuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan oppimistehtävien pohjana. Opettajan tehtävänä on abstarktiotason nostaminen - saada opiskelijat ymmärtämään myös teoreettisen tiedon merkitys ammattitaidon kehittämisessä. Lähipäivien suurin anti opiskelijoille ja opettajille on kokemusten jakaminen. Tämän pohjalta taas asetetaan uusia tavoitteita.

Työpaikan tehtävät

Sopimuksentekovaihe on työpaikkaan perehdyttämisen ensimmäinen vaihe, jolloin myös työpaikkajohjaaja nimetään ja ryhmäytyminen työssäoppimispaikkaan alkaa. Tässä vaiheessa keskustellaan siitä millaisia työtehtäviä opiskelija tarvitsee ja millaisia työtehtäviä työpaikka voi tarjota. Tällä varmistetaan, että molempien osapuolien odotukset ovat realistisia. Opettaja käy työpaikassa heti työssäoppimisjakson alussa varmistamassa, että prosessi on lähtenyt käyntiin..

Pedagoginen ajattelu

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuvaa parhaiten Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin oppimiskäsitystä. Oppimiskäsitys korostaa oppijan omaa vastuuta oppimisen onnistumisesta. Oppija on aktiivinen toimija ja ratkaisee eteen tulevia ongelmia ja saa näin uutta tietoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen. Opettajan rooli on tukea oppijan tiedon löytämistä ja tunnistaa oppimiseen liittyviä haasteita.

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Kauppa opiskelijan työsalina -mallissa opiskelijat opiskelevat aidoissa työtehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä. Hyvä asiakaspalvelu vaatii monen eri oppiaineen tuomaa osaamista. Asiakaspalvelutilanne on kokonaisuus, jossa perinteisesti eri oppiaineissa opitut asiat yhdistyvät ammattitaitoiseksi asiakaspalveluksi, jossa on osattava normaalien asiakaspalvelutaitojen lisäksi esim. arvonlisäveron ja alennusten laskeminen ja hyödynnettävä myös kielitaitoa.

Toimintamallissa opiskelevat opiskelijat saavat pidemmän ja perusteellisemman työssäoppimisjakson lähipäivineen. Pidemmän jakson ansiosta he pääsevät tekemään myös haasteellisempia työtehtäviä ja sulautuvat paremmin työyhteisön jäseniksi. Useat työllistyvät työssäoppimispaikkaansa, jolloin työssäoppiminen toimii hyvänä perehdyttämisjaksona. Lukuvuonna 2011-2012 mukana olleista kahdeksasta opiskelijasta ainakin neljä on työllistynyt alan töihin ja kolme heistä työssäoppimispaikkaan.

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arviointi tapahtuu työssäoppimispaikalla arjen tilanteissa. Arviointi on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista, tulosten parantamiseen tähtäävää. Opiskelija arvioi itse omaa osaamistaan käytännön työtehtävissä ja pyytää tarvitessaan opatusta ja ohjausta. Palautteen antoon osallistuvat työpaikkaohjaaja sekä muut työssäoppimispaikan työntekijät. Osaaminen arvioidaan työssäoppimispaikalla ammattiosaamisen näytössä kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaan. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja näytön vastaanottajana ja opettaja.

Tutkintoperusteisuus

Kauppa työsalina mallissa suoritetaan työpaikalla Kaupan palvelu ja myynti sekä Visuaalinen myyntityö tutkinnon osat. Molemmat tutkinnon osat soveltuvat hyvin työpaikalla opiskeltaviksi, koska ne sisältävät kaupan alan perustetäviä, esim. kaupan palvelussa ja myynnissä esimerkkinä palvelu- ja kassapisteen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimet. ( Arvioinnin kohde: työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta ). Jo työssäoppimispaikkaa valittaessa varmistetaan, että kyseinen työpaikka on riittävän monipuolinen ja soveltuu tutkinnon osan/osien suorittamiseen.

Tavoitteet nostetaan tutkinnon perusteista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ammattiosaamisen näytön arvioitikriteerien pohjalta.

Kauppa opiskelijan työsalina / LAO muokkaamaton

Kauppa opiskelijan työsalina

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa oppiminen tapahtuu

- toiminnallisena oppimisena työpaikalla aidoissa työtehtävissä,

- lähipäivinä oppilaitoksessa kontaktiopetuksena ja ohjauskeskusteluina sekä

- itsenäisenä opiskeluna, jossa etukäteen annetut tehtävät tehdään sovellettuna kunkin opiskelijan työssäoppimispaikkaan.

Toimintamalli eroaa normaaleista käytänteistä siten, että teoriaopetuksen osuutta on vähennetty ja se on korvattu työssäoppimisella ja oppimistehtävillä. Työpaikalla eteen tulevat haasteet pakottavat opiskelijan selvittämään asiaa myös teoreettisesti. Mm. lähipäivien ohjauskeskustelut ja teoriaopetus palvelevat tässä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan oppiminen konkreettisissa työelämän tilanteissa, autenttisessa ympäristössä on tehokkaampaa itse tehden ja kokien kuin perinteisesti luokkahuoneessa oppien.

Opiskelijaryhmät ovat nykyään hyvin heterogeenisiä. Monilla opiskelijoilla on suoritettuna aiemmin erilaisia opintoina ja työkokemusta erilaisista työtehtävistä. Monet käyvät työssä opintojen ohella. Opintoihin hakeutuvat ikäluokat ovat pienenemässä, mikä tuo haasteita koulutuksenjärjestäjille monipuolisen alueellisen koulutustarjonnan ylläpitämisessä. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamalli on mahdollistanut Lapin ammattiopistossa eri koulutusohjelmavaihtoehtojen tarjoamisen. Vaikka malli voidaan toteuttaa koko ryhmälle, se mahdollistaa myös yksilöllisen opintopolun henkilökohtaistamisen opiskelijalle. Työelämäyhteistyö lisääntyy.

Kenelle soveltuu?

Kauppa työsalina malli soveltuu erinomaisesti tekemällä oppijalle. Mallia on käytetty myös erityisopiskelijan opintopolkua rakennettaessa. Malli soveltuu hyvin myös työelämässä vailla tutkintoa olevalle oppijalle ja tutkintoaan täydentämään tulevalle oppijalle.

Kauppa opiskelijan työsalina opiskelijaesimerkkejä.PPT

Toteutus

Ennen työssäoppimispaikan hakemista opiskelijoiden kanssa käydään huolellisesti läpi kyseiseen tutkinnon osaan sopivat työssäoppimispaikat, joista opiskelijat valitsevat itse mieleisensä työpaikan ja käyvät kysymässä työssäoppimispaikkaa. Opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti yhdessä työpaikassa. Työnantajat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti pidempiin työssäoppimisjaksoihin. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin mukaan opiskelleista useat ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikkaa vastaaviin työpaikkoihin. Työllistymistä on selkeästi edistänyt pitkä työssäoppimisjakso. Työpaikkaohjaajilta saatu palaute on ollut myönteistä.

Toimintamallin tehokas käyttö opiskelumuotona edellyttää hyvää lukuvuosisuunnittelua yksikön kaikkien vuosiluokkien ja koko lukuvuoden osalta. Lukuvuoden suunnittelu perustuu toimintamallin kehittäneessä yksikössä viisijaksojärjestelmään ja opintojen modulointiin tutkinnon osittain. Tämä mahdollistaa yksilöllisten polkujen rakentamisen yksittäisille opiskelijoille, ryhmille, kesken lukuvuoden opintonsa aloittavilla ja tutkintoaan täydentäville sekä laajentaville opiskelijoille. Lukuvuoden suunnitteluun osallistuvat koulutuspäällikön lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöt . Tässä vaiheessa jo mietitään erilaisia polkuvaihtoehtoja. ( Jaksosuunnitelma eli modulikartta liitteenä)

Lapin ammattiopistossa kauppa työsalina -toimintamallia on toteutettu ryhmämuotoisena kolmena lukuvuonna. Mukana on on kulkenut myös yksittäisiä opiskelijoita osallistuen Kaupan palvelu ja myynti ja/tai Visuaalinen myyntityö tutkinnon osien opintoihin.

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin käyttöön otto on myös mahdollista missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, kun kyseessä on täysin henkilökohtaista polkua kulkeva opiskelija. Yksittäisen opiskelijan kohdalla mietitään erikseen kuinka lähipäivien aikainen kontaktiopetus järjestetään.

Kauppa opiskelijan työsalina esimerkki lukuvuoden lähipäivistä.XLS

Opettajan tehtävät

Opettajan rooli edellyttää myös opettajalta ammatillista kasvua, uudenlaista pedagogista ajattelua, irrottautumista perinteisistä oppimistilanteista. Hänellä tulee olla luottamusta siihen, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin perinteiessä luokassa opettajan välittömässä ohjauksessa. Opiskelijan tuntemus on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun mietitään mallin soveltuvuutta opiskelijalle. Henkilökohtainen ohjausprosessi käynnistyy jo siinä vaiheessa, kun mietitään koulutusohjelmavaihtoehtoja ja jatkuu ryhmä- ja yksilöohjauksena koko opintopolun ajan. Opiskelijan tuntemus on erityisen tärkeää työssäoppimispaikkaa mietittäessä. Opiskelijalle mieluinen työssäoppimispaikka motivoi oppimaan ja tämä motivoi myös työpaikkaohjaajaa ohjaamaan.

Opettajan työaika tässä mallissa koostuu lähipäivien tunneista sekä työssäoppimisen ohjaamiseen resurssoiduista tunneista. Lukuvuonna 2012-13 työaika on laskettu 7h/10ov/ opiskelija eli 0,7 h/opiskelijatyöviikko.

Ohjausmuotoina ovat ohjauskäynnit ja ohjauskeskustelut työpaikalla, sähköposti- ja puhelinkeskustelut sekä keskustelut lähipäivien aikana oppilaitoksessa. Sosiaalisen median käyttöä ohjauksessa harkittiin, mutta opiskelijat eivät halunneet esimerkiksi Facebook-ryhmää. Lähipäivien "porinat" ovat erityisen tärkeitä ohjauksellisia tilanteita - vertaistuutorointia. Näissä porinoissa opettajakin "otetaan" keskusteluun mukaan vertaisena. Lähipäiväryhmän opiskelijat ovat pääsääntöisesti olleet saman ryhmän opiskelijoita, joten he tuntevat toisensa jo entuudestaan. Lähipäiväryhmään voi tulla tiettyä tutkinnon osaa suorittavia "uusia" omaa polkua kulkevia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tunne muita ryhmän opiskelijoita. Opettajan tulee varmistaa, että he pääsevät ryhmään mukaan.

Lähipäivien aikana opiskelijaryhmässä jaetaan käytännön kokemuksia ja työpaikalla saatuja kokemuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan oppimistehtävien pohjana. Opettajan tehtävänä on abstarktiotason nostaminen - saada opiskelijat ymmärtämään myös teoreettisen tiedon merkitys ammattitaidon kehittämisessä. Lähipäivien suurin anti opiskelijoille ja opettajille on kokemusten jakaminen. Tämän pohjalta taas asetetaan uusia tavoitteita.

Työpaikan tehtävät

Sopimuksentekovaihe on työpaikkaan perehdyttämisen ensimmäinen vaihe, jolloin myös työpaikkajohjaaja nimetään ja ryhmäytyminen työssäoppimispaikkaan alkaa. Tässä vaiheessa keskustellaan siitä millaisia työtehtäviä opiskelija tarvitsee ja millaisia työtehtäviä työpaikka voi tarjota. Tällä varmistetaan, että molempien osapuolien odotukset ovat realistisia. Opettaja käy työpaikassa heti työssäoppimisjakson alussa varmistamassa, että prosessi on lähtenyt käyntiin..

Pedagoginen ajattelu

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuvaa parhaiten Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin oppimiskäsitystä. Oppimiskäsitys korostaa oppijan omaa vastuuta oppimisen onnistumisesta. Oppija on aktiivinen toimija ja ratkaisee eteen tulevia ongelmia ja saa näin uutta tietoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen. Opettajan rooli on tukea oppijan tiedon löytämistä ja tunnistaa oppimiseen liittyviä haasteita.

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Kauppa opiskelijan työsalina -mallissa opiskelijat opiskelevat aidoissa työtehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä. Hyvä asiakaspalvelu vaatii monen eri oppiaineen tuomaa osaamista. Asiakaspalvelutilanne on kokonaisuus, jossa perinteisesti eri oppiaineissa opitut asiat yhdistyvät ammattitaitoiseksi asiakaspalveluksi, jossa on osattava normaalien asiakaspalvelutaitojen lisäksi esim. arvonlisäveron ja alennusten laskeminen ja hyödynnettävä myös kielitaitoa.

Toimintamallissa opiskelevat opiskelijat saavat pidemmän ja perusteellisemman työssäoppimisjakson lähipäivineen. Pidemmän jakson ansiosta he pääsevät tekemään myös haasteellisempia työtehtäviä ja sulautuvat paremmin työyhteisön jäseniksi. Useat työllistyvät työssäoppimispaikkaansa, jolloin työssäoppiminen toimii hyvänä perehdyttämisjaksona. Lukuvuonna 2011-2012 mukana olleista kahdeksasta opiskelijasta ainakin neljä on työllistynyt alan töihin ja kolme heistä työssäoppimispaikkaan.

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arviointi tapahtuu työssäoppimispaikalla arjen tilanteissa. Arviointi on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista, tulosten parantamiseen tähtäävää. Opiskelija arvioi itse omaa osaamistaan käytännön työtehtävissä ja pyytää tarvitessaan opatusta ja ohjausta. Palautteen antoon osallistuvat työpaikkaohjaaja sekä muut työssäoppimispaikan työntekijät. Osaaminen arvioidaan työssäoppimispaikalla ammattiosaamisen näytössä kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaan. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja näytön vastaanottajana ja opettaja.

Tutkintoperusteisuus

Kauppa työsalina mallissa suoritetaan työpaikalla Kaupan palvelu ja myynti sekä Visuaalinen myyntityö tutkinnon osat. Molemmat tutkinnon osat soveltuvat hyvin työpaikalla opiskeltaviksi, koska ne sisältävät kaupan alan perustetäviä, esim. kaupan palvelussa ja myynnissä esimerkkinä palvelu- ja kassapisteen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimet. ( Arvioinnin kohde: työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta ). Jo työssäoppimispaikkaa valittaessa varmistetaan, että kyseinen työpaikka on riittävän monipuolinen ja soveltuu tutkinnon osan/osien suorittamiseen.

Tavoitteet nostetaan tutkinnon perusteista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ammattiosaamisen näytön arvioitikriteerien pohjalta.

 

*************

 

 


Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

Kauppa opiskelijan työsalina -mallissa oppiminen tapahtuu

-  toiminnallisena oppimisena työpaikalla aidoissa työtehtävissä,

- lähipäivinä oppilaitoksessa kontaktiopetuksena ja ohjauskeskusteluina sekä

- itsenäisenä opiskeluna, jossa etukäteen annetut tehtävät tehdään sovellettuna kunkin opiskelijan työssäoppimispaikkaan.

Työpaikalla eteen tulevat haasteet pakottavat opiskelijan selvittämään asiaa myös teoreettisesti. Mm. lähipäivien ohjauskeskustelut ja teoriaopetus palvelevat tässä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan oppiminen konkreettisissa työelämän tilanteissa, autenttisessa ympäristössä on tehokkaampaa itse tehden ja kokien kuin perinteisesti luokkahuoneessa oppien.

Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä autenttisessa ympäristössä.

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

Kauppa työsalina malli mahdollista opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen ja opintojen räätälöinnin omaksi opintopoluksi. Mallia voidaan toteuttaa sekä koko ryhmälle että yksittäisille opiskelijoille.

Opiskelijaryhmät ovat tänä päivänä hyvin heterogeenisiä. Monilla opiskelijoilla on suoritettuna aiemmin erilaisia opintoja ja työkokemusta erilaisista työtehtävistä. Monet käyvät työssä opintojen ohella.

Opintoihin hakeutuvat ikäluokat ovat pienenemässä, mikä tuo haasteita koulutuksenjärjestäjille monipuolisen alueellisen koulutustarjonnan ylläpitämisessä. Kauppa opiskelijan työsalina -malli on mahdollistanut oppilaitoksessamme eri koulutusohjelmavaihtoehtojen tarjoamisen. Malli ei ole välttämättä ryhmäsidonnainen vaan mahdollistaa myös yksittäisten opiskelijoiden opintojen räätälöinnin. Työelämäyhteistyö lisääntyy tämän mallin ansiosta

Ennen työssäoppimispaikan hakemista opiskelijoiden kanssa käydään huolellisesti läpi kyseiseen tutkinnon osaan sopivat työssäoppimispaikat, joista opiskelijat valitsevat itse mieleisensä työpaikan ja käyvät kysymässä työssäoppimispaikkaa. Opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti yhdessä työpaikassa. Työnantajat ovat suhtautuneet todella myönteisesti pidempiin työssäoppimisjaksoihin.

Kauppa opiskelijan työsalina -mallin mukaan opiskelleista useat ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikkaa vastaaviin työpaikkoihin. Työllistymistä on selkeästi edistänyt pitkä työssäoppimisjakso. Työpaikkaohjaajilta saatu palaute on ollut myönteistä.

 

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Kauppa opiskelijan työsalina -mallin tehokas käyttö opiskelumuotona edellyttää hyvää lukuvuosisuunnittelua yksikön kaikkien vuosiluokkien ja koko lukuvuoden osalta. Lukuvuoden suunnittelu perustuu yksikössämme viisijaksojärjestelmään ja opintojen modulointiin tutkinnon osittain. Tämä mahdollistaa yksilöllisten polkujen rakentamisen yksittäisille opiskelijoille, ryhmille, kesken lukuvuoden opintonsa aloittavilla ja tutkintoaan täydentäville sekä laajentaville opiskelijoille. Lukuvuoden suunnitteluun osallistuvat koulutuspäällikön lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöt . Tässä vaiheessa jo mietitään erilaisia polkuvaihtoehtoja. ( Jaksosuunnitelma  eli modulikartta liitteenä)

 

Opettajan rooli

Opettajan rooli edellyttää myös opettajalta ammatillista kasvamista, uudenlaista pedagogista  ajattelua, irrottautumista perinteisistä oppimistilanteista. Hänellä tulee olla luottamusta  siihen, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin perinteiessä luokassa opettajan välittömässä ohjauksessa. Opiskelijan tuntemus on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun mietitään tämän mallin soveltuvuutta opiskelijalle. Henkilökohtainen ohajusprosessi käynnistyy jo siinä vaiheessa, kun mietitään koulutusohjelmavaihtoehtoja ja jatkuu ryhmä- ja yksilöohjauksena koko opintopolun ajan. Opiskelijan tuntemus on erityisen tärkeää  myös työssäoppimispaikkaa mietittäessä. Opiskelijalle mieluinen työssäoppimispaikka motivoi oppimaan ja tämä motivoi myös työpaikkaohjaajaa ohjaamaan.

Ohjausmuotoina ovat ohjauskäynnit ja ohjauskeskutelut työpaikalla sekä keskustelut lähipäivien aikana oppilaitoksessa. Sosiaalisen median käyttöä ohjauksessa harkittiin, mutta opiskelijat eivät halunneet esimerkiksi Facebook-ryhmää. Lähipäivien "porinat" ovat erityisen tärkeitä ohjauksellisia tilanteita - vertaistuutorointia. Näissä porinoissa opettajakin "otetaan" keskusteluun mukaan vertaisena.

Ryhmäytyminen työssäoppimispaikkaan alkaa jo sopimuksentekovaiheessa. Tämä on työpaikkaan perehdyttämisen ensimmäinen vaihe. Tässä vaiheessa keskustellaan siitä millaisia työtehtäviä opiskelija odottaa ja millaisia työtehtäviä työpaikka voi tarjota. Tällä varmistetaan, että molempien osapuolien odotukset ovat realistisia. Sopimuksentekovaiheessa opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja. Opettaja käy työpaikassa heti työssäoppimisjakson alussa varmistamassa, että prosessi on lähtenyt käyntiin.

Lähipäiväryhmän opiskelijat ovat pääsääntöisesti olleet saman ryhmän opiskelijoita, joten he tuntevat toisensa jo entuudestaan. Lähipäiväryhmään voi tulla tiettyä tutkinnon osaa suorittavia "uusia"  omaa polkua kulkevia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tunne muita ryhmän opiskelijoita. Opettajan tulee varmistaa, että he pääsevät ryhmään mukaan.

Ohjausvälineenä toimivat puhelin ja sähköpsti. Opettajan työaika tässä mallissa koostuu lähipäivien tunneista sekä työssäoppimisen ohjaamiseen resurssoiduista tunneista. Tänä lukuvuonna työaika on laskettu  7h/10ov/ opiskelija eli 0,7 h/opiskelijatyöviikko.

 

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä ?

 

Tämä malli eroaa normaaleista käytänteistä siten, että teoriaopetuksen osuutta on vähennetty ja se on korvattu työssäoppimisella ja oppimistehtävillä.

 

Pedagoginen näkökulma
  • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?

 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuvaa ehkä parhaiten kauppa opiskelijan työsalina -mallin oppimiskäsitystä. Oppimiskäsitys korostaa oppijan omaa vastuuta oppimisen onnistumisesta. Oppija on aktiivinen toimija ja ratkaisee eteen tulevia ongelmia ja  saa näin uutta tietoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen. Opettajan rooli on tukea oppijan tiedon löytämistä ja myös tunnistaa oppimiseen liittyviä haasteita.

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Kauppa opiskelijan työsalina -mallissa opiskelijat opiskelevat aidoissa työtehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä. Hyvä asiakaspalvelu vaatii monen eri oppiaineen tuomaa osaamista. Asiakaspalvelutilanne on kokonaisuus, jossa perinteisesti eri oppiaineissa opitut asiat yhdistyvät ammattitaitoiseksi asiakaspalveluksi, jossa on osattava normaalien asiakaspalvelutaitojen lisäksi esim. arvonlisäveron ja alennusten laskeminen ja hyödynnettävä myös kielitaitoa.

Mallin mukaan opiskelevat opiskelijat saavat pidemmän ja perusteellisemman työssäoppimisjakson lähipäivineen. Pidemmän jakson ansiosta he pääsevät tekemään myös haasteellisempia työtehtäviä ja paremmin työyhteisön jäseniksi. Useat työllistyvät työssäoppimispaikkaansa. Työssäoppiminen toimii hyvänä perehdyttämisjaksona. Lukuvuonna 2011-2012 mukana olleista kahdeksasta opiskelijasta ainakin neljä on työllistynyt alan töihin ja kolme heistä työssäoppimispaikkaan. 

Lähipäivien aikana opiskelijaryhmässä jaetaan käytännön kokemuksia ja työpaikalla saatuja kokemuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan oppimistehtävien pohjana. Opettajan tehtävänä on abstarktiotason nostaminen  -  saada opiskelijat ymmärtämään myös teoreettisen tiedon merkitys ammattitaidon kehittämisessä. Lähipäivien suurin anti opiskelijoille ja opettajille on kokemusten jakaminen.  Tämän pohjalta taas asetetaan uusia tavoitteita.

Kauppa työsalina malli soveltuu erinomaisesti tekemällä oppijalle. Mallia on käytetty myös erityisopiskelijan opintopolkua rakennettaessa. Malli soveltuu hyvin myös työelämässä vailla tutkintoa olevalle oppijalle ja tutkintoaan täydentämään tulevalle oppijalle.

 

Prosessi

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja/ Opinto-ohjaaja Tukipalvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työnantaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut

oman opintopolun suunnittelu ja tekemällä oppiminen ja joskus koulutusohjelmavalinnan mahdollistuminen

motivoituneet opiskelijat, työelämätuntemus kasvaa

Opinto-ohjaaja pystyy rakentamaan henkilökohtaisia opintopolkuja

Läpäisy

-   osaavampia työntekijöitä työelämään   pitempikestoinen työssäoppimisjakso lyhyttä mielekkäämpi    
Suunnittelu ennen

- koulutusohjelmavalinta

- aktiivinen osallistuminen oman opintopolun rakentamiseen

- työssäoppimispaikan hankkiminen

- perehtyminen opiskelutapaan

-lukuvuosisuunnitteluun osallistuminen

- opiskelijan opintopolun rakentaminen yhteistyössä opiskelijan ja opinto-ohjaajan kanssa

- opiskelijoiden perehdyttäminen toimintamallin mukaiseen opiskeluun

- lukuvuosisuunnitteluun osallistuminen

- opiskelijan opintopolun rakentaminen yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa

 

- lukuvuosisuunnittelu ja resurssointi

             
Toiminnan alussa perehtyy työhön

ohjaa ja perhdyttää opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa

opinto-ohjaaja ohjaa ja perehdyttää osaltaan       sopimukset kunnossa  

ohjaa ja perehdyttää

opiskelijaa

   
Toiminnan puolessa välissä

ohjauskeskusteluja ja oppimisprosessin arviointia

lähipäiviä

ohjauskeskusteluja ja oppimisprosessin arviointia

lähipäivien järjestäminen oppilaitoksessa

ohajuskeskusteluja ja oppimisprosessin arviointia           ohajuskeskusteluja ja oppimisprosessin arviointia    
Toiminnan päättyessä ammattiosaamisen näytöt, arviointi ja palaute ammattiosaamisen näytöt, arviointi ja palaute             ammattiosaamisen näytöt, arviointi ja palaute    
Toiminnan päätyttyä mahdollisen työsopimuksen tekeminen Tutkinnon osan arvioinnit ja kirjaamiset opintorekisteriin         mahdollisen työsopimuksen tekeminen        

 

 

Ohjaus

  • Kuka opiskelijaa ohjaa?

Opettaja, opinto-ohjaaja ja työpaikkaohjaaja

 

  • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?

Koko prosessin ajan ... erityisesti työssäoppimisen alkuvaiheessa

  • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

henkilökohtaiset keskustelut, ohjauskäynnit, sähköposti ja puhelin

 

Arviointi

  • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)

Opiskelijan oppimisen arviointi tapahtuu työssäoppimispaikalla arjen tilanteissa. Arviointi on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista, tulosten parantamiseen tähtäävää.Opiskelija arvioi itse omaa osaamistaan käytännön työtehtävissä ja pyytää tarvitessaan opatusta ja ohjausta. Palautteen antoon osallistuvat työpaikkaohjaaja sekä muut työssäoppimispaikan työntekijät. Osaaminen arvioidaan työssäoppimispaikalla kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaan. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja näytön vastaanottajana ja opettaja.

 

Tutkintoperusteisuus 

 

Kauppa työsalina mallissa suoritetaan työpaikalla Kaupan palvelu ja myynti sekä Visuaalinen myyntityö tutkinnon osat. Molemmat tutkinnon osat soveltuvat hyvin työpaikalla opiskeltaviksi, koska ne sisältävät kaupan alan perustetäviä. Esimerkiksi Visuaalisessa myyntityössä hintalappujen ja julisteiden tekstaaminen.  Kaupan palvelussa ja myynnissä esimerkkinä palvelu- ja kassapisteen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimet.  ( Arvioinnin kohde; työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta ). Jo työssäoppimispaikkaa valittaessa  varmistetaan, että kyseinen työpaikka  on riittävän monipuoline ja soveltuu tutkinnon osan/osien suorittamiseen.

Tavoitteet nostetaan tutkinnon perusteista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ammattiosaamisen näytön arvioitikriteerien pohjalta.

 

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 

  • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?

Mallin käyttöön otto vaatii uskallusta tehdä asiat eritavalla. Ei sovi "rautatien kulkijalle". Vaatii joustavia käytänteitä, tlannetajua ja ongelmanratkaisukykyä. Työssäoppimispaikat ovat erilaisia, joten koko ajan joudutaan räätälöimään opintoja. Tiimityö korostuu tämän mallin käytössä ja tiimin jäsenet toimivat "työnohjauksellisena" tukena toisilleen. Meillä on osoittautunut toimivaksi tiimiksi ammattiaineiden opettajien ja opinto-ohjaajna modostama tiimi. Yhteiseen suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa erityisesti silloin, kun suunnitellaan koko seuraavan lukuvuoden opintojen aikataulu.

Ei vaadi erityisiä laitteita ja välineitä ( puhelin ja sähköposti riittävät )

 

 

  • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?

Hyvä lukuvuosisuunnitelma ( meillä aiemmin sähköpostissa lähettämämme moduulikartta)  toimii kaiken perustana tämän mallin käytössä. Johdon luottamus ja opettajien ja ohjaushenkilöiden vapaus toimia ja toteuttaa suunnitelmaa  on keskeinen onnistuneen toiminnan edellytys.

  • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?

Meidän oppilaitoksessa kauppa työsalina - mallia on toteutettu ryhmämuotoisena kolmena lukuvuonna. Mukana on on kulkenut myös yksittäisiä opiskelijoita osallistuen  Kaupan palvelu ja myynti ja/tai Visuaalinen myyntityö tutkinnon osien opintoihin.

Kauppa työsalina mallin käyttöön otto on myös mahdollista missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, kun kyseessä on täysin henkilökohtaista polkua kulkeva opiskelija. Yksittäisen opiskelijan kohdalla mietitään erikseen kuinka lähipäivien aikainen kontaktiopetus järjestetään.

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja/ Opinto-ohjaaja Tuki-palvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työnantaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut

- opinnot vastaavat odotuksia, "tekijälle" mielekäs vaihtoehto opiskella,

- saa työkokemusta ja edistää työllistymistä

- työelämän käytänteet ja pelisäännöt tutuiksi

- motivoituneet opiskelijat, onnistumisen kokemukset

- mahdollistaa henkilökohtaisten polkujen rakentamisen - antaa enemmän vaihtoehtoja yksilöllistää opintoja

- lisää työelämätuntemusta

 

- keskeytykset vähenevät

- suoritettavien tutkintojen määrä ja läpäisyaste kasvavat

- pienellä oppilaitoksella on mahdollisuus tarjota useampia koulutusohjelmavaihtoehtoja

- työllistyneiden määrä kasvaa

- sijoittuminen jatko-opintoihin kasvaa

   

- osaavampia työntekijöitä työelämän tarpeisiin 

- vastavalmistuneiden työelämän pelisäännöt ja käytänteet aiempaa tutumpia

 

 

- tutustuu ammatilliseen perustutkintoon ja koulutukseen

- tuo uusia tuulia oppilaitoksesta ja lisää käsipareja työhön

   
 

 

   

 

   

 

 

       
                       
Haasteet

- koetaan raskaampana kuin oppilaitoksessa opiskeleminen

- mieleisen ja tutkinnon osien tavoitteisiin sopivan työpaikan löytäminen

- oppimistehtävien tekeminen ajallaan

- ryhmäytyminen työpaikalle vaatii aktiivisuutta myös opiskelijalta

- uusi näkökulma oppimiseen: muuallakin voi oppia kuin koulun penkillä, kyky nähdä teoria käytännön työtehtävinä, sietää epävarmuutta ja olla valmis miettimään erilaisia vaihtoehtoja totutulle, aiemmalle toiminnalle

 

- opiskelijan tuntemus - motivointitaito

- yhteiset suunnitteluajat

- kiireiset työpaikkaohjaajat - miten saat mahdollisuuden/ aikaa käydä ohjauskeskusteluja

- Olisiko mietittävä toisenlaista käytännettä ohjauskäynteihin- sosiaalista mediaa ei ole haluttu, koska henkilökohatainen käynti koetaan tärkeäksi. Kokeilemme ehkä seuraavaksi "tuulahduskäyntejä"

 

- resursointi

- toimiva, henkilökohtaisten polkujen mahdollistava lukuvuosisuunnittelu vaatii paljon työtä ja yhteissuunnittelua

   

- työpaikalle sopivan opiskelijan ottaminen työssäoppimiaan

- monipuolisten työtehtävien tarjoaminen

 

- opiskelijan monipuolinen ohjaaminen ja työtehtävien opettaminen

- osata perustella teoreettisesti arjen työtehtävien tekemistä

   
                       
                       

 

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

Räätälöidyt opintopolut - haasteelliset opiskelijat-  Kouluallergiset opiskelijat saadaan tällä mallilla ehkä helpommin maaliin. Tämän mallin avulla on myös helpompi tavoitella osatutkintoja niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla koko tutkinnon saavuttaminen osoittautuu liian haastelliseksi. Mahdollistaa palaamisen opintoihin myöhemmin, mikäli motivaatio ja elämäntilanne sallivat.

 

Linkit:

Kouluttautuminen:

 

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

HEIPPA Anu,

olemme kommentoineet sinisellä sekä Kauppa työsalina koostetta että koko työvaltaista mallia.

marjatta ja helena
Helmimari   (14.01.2013 14:13)