This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Pedasos

Kooste Pedasos-hankkeesta

Pedasos-hanke aloitti organisointinsa syksyllä 2011. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anne Vaahtio ja hankkeen toteutuksesta vastaa Aki Heino. Hanke päätyy joulukuussa 2012. Miten toteutusta on sitten tehty?
 

Ensin valittiin hankkehaussa mainituille perustutkinnoille halukkaat mentorit. Mentorit tutustuivat toisiinsa ja kertoivat osaamisestaan. Mentorit ryhmäytettiin vertaismentorointi -koulutuksella. Seuraavaksi perustettiin Pedasos- mentoreille yhteisöpalveluryhmä Facebookiin ( nimeltään Pedasos) ja rakennettiin avoin Pedasos -wiki. (http://pedasos.wikispaces.com) . Mentorit valitsivat koulutusaloiltaan opettajat eli aktorit, jotka saivat kokeillla haluamallaan tavallaan omilla opetusryhmillään sosiaalisen median välineitä oppimisen tukena. Jokaisella mentorilla oli 2-4 aktoria, jotka toteuttivat mentorien tuella jonkin sosiaalisen median välineen käyttöä oppimistilanteissaan. 

Opettajien käytössä olevat sosiaalisen median välineet ovat olleet yhteisöpalvelu Facebook ( lähes kaikilla), blogit, Googlen työkalut, MindMap, YouTube ja erilaiset wikit. Näiden Some välineiden käyttöön aktoreita eli opettajia on koulutettu mentoreiden toimesta niin verkon kautta etänä kuin lähikontaktipäivinä.

Hankkeen aikana Pedasos on verkostoitunut ja aloittanut vertaisarvioinnin tutustumalla Sataedun, Salpauksen, Salon koulutuskeskuksen, Pirkon ja Tavastian organisaatioiden some toimijoihin. Mainittakoon , että Salpauksen ja Sataedun kanssa on perustettu yhteinen ns. vertaiset-ryhmä verkkoon Facebookiin. 

Mentorit ja osa aktoreista ovat saaneet valtakunnan asiantuntijoiden kautta merkittävää koulutusta niin mentoroinnin kuin sosiaalisen median opetuskäytön koulutuksesta. Lisäksi WinNovan omat ”Someopet” ovat levittäneet eri koulutusaloille sosiaalisen median opetuskäytön malleja.

Hankkeen rahoilla on hankittu 16 mobiililaitetta , joilla on kokeiltu mobiililaitteiden soveltuvuutta opetuksen tukemiseen. Käyttökokemukset ovat vielä vähäiset, mutta mobiililaitteet antavat uusia mahdillisuuksia pedagogiseen käytettävyyteen niin työssäoppimisessa, työsaleissa, näytöissä kuin opetusvideoiden tekemiseen. 

Hankkeen hyvät käytänteet

Pedasos – hanke on tuonut esille sosiaalisen median mahdollistamia käytäntöjä , joiden avulla pystytään lisäämään organisaation opetushenkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta , yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisen median asiantuntijuuden jakamista. Hankkeen aikana hyvät käytänteet on koettu yhteisöpalveluista, vertaismentoroinnista, sosiaalisen median välineiden käytön etäkouluttamisesta sekä ns. tablettien käytöstä.

Hankkeemme vertaismentorointimalli tukee hyvin uusien sosiaalisen median välineiden oppimista opettajien keskuudessa. Mallissa opettajien välinen vertaismentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, avoimeen keskinäiseen vuorovaikutukseen, yhdessä työskentelyyn ja omien kokemusten jakamiseen. Näihin toimintoihin sosiaalisen median välineet antavat oivan avun. Mentorien tapaamisissa avoin suhtautuminen toisiin kollegoihin luo luottamusta, jossa on luonnollista jakaa omat kokemuksensa toisten käyttöön. Samalla mentorit vertaisarvioivat toistensa tekemistä ja saavat kollegoiltansa hyviä ideoita ja pedagogisia malleja uusille sosiaalisen median opetuskäytänteille. external image Gad1ICiKFSDgNjGOapWVpgiqUb88QjiGn_lgdjtJpC-paDCSArhgWmJ6hdnbWLIuPLu1yAn5T5IhzBKY07QPY1P9PxWA7l2naxcZRmsILZ0u5jybEwi-


Yhdistävät kokemukset , kriittinen keskustelu ja yhteisten asiakirjojen samanaikainen työstäminen lisäävät mentoreiden uskoa kokeilla uusia pedagogisia toimintoja oppimisen edistämiseksi. Pedagoginen yhteisö verkossa edesauttaa opettajien jaksamista ja uuden oppimista. Vertaisen tuki auttaa haasteiden ratkaisussa.

Pedasos hankkeessa yhteisöpalvelu Facebook ( jatkossa FB) on todettu eri tavalla hyödylliseksi kanavaksi, kun tehdään sosiaalisen median kautta vuorovaikutuksellista ja tiedon jakamiseen perustuvaa toimintaa vertaisten ja oppimisryhmän kanssa.external image mPzGuGGbyMNzZyTJs52ztP10nGhGAipdsy6UXfhDRVGYzjoNd34IPGBaaPIP60Vv55pqvRvjDxZlWzBOGDkyBgFmgSgeT3xU6uItGV6JjC7TokyLLH8

Pääsääntöisesti hankkeessa käytetyt Fb- ryhmät ovat saaneet varauksettoman kannatuksen varsinkin jos ryhmät ovat ulkopuolisilta suljettuja. Ryhmät luotiin vapaaehtoisesti ja ryhmiin liittyminen oli pääsääntöisesti vapaaehtoista. Oppimisryhmät muodostettiin usein opiskelijoiden kautta, johon kutsuttiin kaikki ryhmään kuuluvat opiskelijat. Jossain aloilla kaikki halukkaat ryhmän kanssa toimivat opettajat kutsuttiin mukaan, toisissa ryhmissä vain yksi opettaja oli mukana.

Minkä lisäarvon Fb sitten tuo opetukseen ja oppimisprosessiin? Toiset opettajat pitivät Fb:tä opiskelijoille luontevana välineenä, jonka kautta on helppo lähettää tiedotteita ja oppimistehtäviä sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista. Nykypäivänä Facebook on paljon käytetty , tuttu ja vapaaehtoinen sekä luontainen lähes kaikille opiskelijoille. Siksi vuorovaikutus Fb oppilasryhmän kautta toimii, suurelta osin opettajan ohjaustaidot ratkaisevat, miten saadaan ryhmä tekemään oppimista edistäviä toimenpiteitä. Liitteenä eri alojen kokemuksista Fb:n käytöstä.
external image dQEJCoFOtnRyGN9EUTCE4m2mhR6TkzkKUe7aZAEhQJK7s2vgUalfVEuZBUDtGZ0Rs0B3TaZvaVuqh0uzRSAwj_QJf9e73ppsKvZ6ipFbsjAHGijSMOw
Kuva 3. Substanssia ohjaavan opettajan rooli Facebook-ryhmässä

Mitä haasteita Facebookin käyttö opettajalle ja opiskelijalle tuo?
On varauduttava ja suhtauduttava oikein Facebookin villiin ja vapaaseen kielenkäyttöön. Ryhmän sisällä saattaa esiintyä keskinäistä sanailua, jonka sisällön ”ulkopuolinen” opettaja kokee loukkaavana. On tärkeätä muistaa toimia netiketin sääntöjen mukaisesti. Koulutus on paras tapa viestittää opettajille tieto- ja viestintätekniikan tekijänoikeussäännöistä ja netiketistä. Vuorovaikutus mentoreiden kanssa parantaa opettajien uskallusta käyttää FB:tä opetuksen tukena. Oppilaille on syytä tehdä pelisäännöt sekä kertoa toimista , mitä netiketin rikkomuksista seuraa.
Oppilasryhmissä Facebookissa ollaan tekemisissä nuorisokulttuurin kanssa. Miten opettaja toimii , jos Fb ryhmän jäsentä kiusataan sanallisesti ja samalla henkisesti? Sana säilä koskettaa keskinäisessä vuorovaikutuksessa oleviin eri tavalla kuin asiasta tietämättömiin.
Loppukommentti


Mielestäni Pedasos hankkeen vertaismentorointi ja jakamisen kulttuuri saadaan pysyväksi toiminnaksi oppilaitoksessa, jos oppilaitoksen johto sen niin haluaa. Kaikki sosiaalisen median opetuskäytön tukevat toimenpiteet ja hankkeet on hyvä tehdä ns. some -työvälineillä, koska hankkeen toimijat samalla ”pakotetaan” tutustumaan uusiin opettajan työssä käytettäviin pedagogisiin malleihin sosiaalisen median välineiden kautta. On muistettava että pedagoginen käytettävyys luo joustoa oppimisprosessin läpikäymiseen ja samalla edesauttaa oppimista .
Innostuksella on suuri osuus toiminnan toteutuksessa. Kun mobiililaitteet ja tabletit vihdoin saatiin, alkoi aktoreiden toiminta lisääntymään. Pienillä panostuksilla saadaan paljon aikaiseksi, hyötyä siitä on niin opettajille kuin opiskelijoille.


Kaikki oppilaitoksen toiminta on oltava oppilaitoksen sosiaalisen median käytön strategian mukaista ja toiminnan on ensisijaisesti perustuttava pedagogiseen johtajuuteen. Sosiaalisen median verkot ja välineet tarvitsevat toimiakseen vuorovaikutuksen ICT:n kanssa. Välineiden käyttö vaatii pedagogista tukea. Nämä keskeiset elementin kun ovat kunnossa, oppilaitos siirtyy uuteen toimintakulttuuriin ja opettajuuteen , jossa avoimuus, yhteisöllisyys, jakaminen ja vuorovaikutustaidot ovat keskiössä ja jossa oppimisen prosessit synnyttävät syväoppimista.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.