This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Muistiot

17.5.2013 muistio

17.5.2013 muistio

 

Läsnä:

Hätönen Heljä

Juhela Helinä

Krannila Ville

Kuosa Maarit

Linna Eeva-Kaisa

Laukkanen Tuija

Pekkala Arto

Pursiainen Sirpa

Ritvanen Tuula

Taivassalo-Salkosuo Minna

 

Oppaan sisältö ja rakenne

OPH on käsitellyt oppaan sisällön ja rakenteen. Minna esittely oppaan sisällön/rakenteen. Muutosehdotuksena pohjaesitykseen työryhmä esitti, että Oppisopimus olisi omana osanaan.

 

 

Oppaan kirjoittaminen

Sirpa kirjoittaa esitetyn sisällön mukaisesti opasta. Osio A kirjoitetaan ensin. Oppisopimukseen liittyen Tuija Laukkanen, Helinä Juhela, Minna Taivassalo-Salkosuo ja Maarit Kuosa tapaavat OPH:ssa 16.8.2013 klo 12-16. HUOM! muuttunut aika toisen kokouksen vuoksi.

Näyttötutkintoon johtavan koulutuksen osuudesta pidetään erillinen pienemmän työryhmän kokous alkusyksystä. Päivämäärää ei vielä sovittu.

 

Seuraava työryhmän kokous

Seuraava koko työryhmän kokous pidetään Opetushallituksessa 23.8.2013 klo 10-16. Tuolloin tarkoituksena on kommentoida ainakin osiota A ja C.

 

Kriteeristö

Oppaaseen liitetään vertaisarviointikriteeristö, joka on kohdennettu työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Oppisopimuksesta on juuri valmistunut kriteeristö ja tähän kriteeristöön viitataan oppaassa, eikä oppisopimuksesta laiteta erikseen kriteereitä.

 

Kriteeristöstä käytiin lyhyt keskustelu. Kriteeristön rakennetta tarkastellaan, kunnes opas on edennyt pidemmälle. Kriteeristö tulee olemaan rakenteeltaan samansuuntainen, kuin valtakunnallinen vertaisarviointikriteeristö. Nyt valmistelupohjana olevasta kriteeristöstä työryhmän jäsenten tulisi ilmaista kriteeristö tasolla, mikä kriteeri on oleellinen säilyttää ja mikä on turhaa. Koska osa työryhmän jäsenistä koki, että ensimmäisessä versiossa oli kriteereitä, jotka olisi tullut säilyttää, on helpompi, että työryhmä kommentoi ensimmäistä versiota. Palaute tulisi antaa siis täsmällisesti

Esim. Säilytettävät kriteerit 1.1.1 - 1.2.3, 2.2-2.8

Muut kriteerit tarpeettomia.

Palaute tulisi antaa 14.6 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sirpa.pursiainen@tampere.fi

Ne, jotka antoivat paperiversion kokouksessa, ei tarvitse tehdä tätä toistamiseen.

 

Sirpa kokoaa palautteiden pohjalta uuden ehdotuksen, jonka jälkeen sanamuotoja, järjestystä yms. voidaan muokata syksyllä yhdessä.

 

 

 

Ryhmätyöskentelyn koosteet:

Nuorten oppisopimus
Hopsaus 

Tuki ja neuvonta

Järjestelmät

 • rakenne ja tietojärjestelmä

 

Ohjaus
Koko prosessin ohjaus

Miten varmistetaan osaaminen, kaikki osapuolet, prosessin toimivuus
Miten yhteistyö saadaan sisäisesti ja ulkoisesti toimimaan?
Miten järjestelmät tukevat toimintaa?

Kysymys:
Opiskelijan ja työnantajan välinen sopimus
Miksi kannattaa järjestää, kun ei ole taloudellisesti kannattavaa?

 • Riippuu, kenen kannalta asiaa tarkastellaan: opiskelija, työelämä
 • Nuorisotakuu
 • Voluumin määrän kasvattaminen


Vastaukset:

 • Perehdytys, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö
 • Riittävät resurssit
 • Lomakkeet, tiedetään ja käytetään
 • Toimintajärjestelmät kuvattu ja toimivat
 • Johtaminen: konkreettiset suunnitelmat ja seuranta

 

HOPSAUS/Henkilökohtaistaminen
Nuorten ja aikuisten puolella erona lähinnä termit.


Eroon ryhmäkohtaistamisesta
Mitä ryhmä/mitä yksilö

 • Ryhmä, mitä samanaikaisesti opiskellaan
 • Ryhmät x
   

(Miksi eri ikäiset eivät voi kohdata oppilaitoksessa, jos kohtaavat työpaikoilla?

valmistava=ammatillinen perustutkinto

Edellytykset:
Opettaja tuntee tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet
Opettajakoulutus ja täydennys-koulutus
Osaaminen näkyväksi lähtötilanteessa: virallinen arviointi myös

 • Portfoliot/työnäytteet
 • näyttö
 • haastattelu
 • harrastukset, vapaaehtoistyö

 


Osaamisen tarkastelu tutkinnon osan näkökulmasta

 • koko tutkinnon osa
 • tutkinnon osan sisällä oleva osaamiskokonaisuuden näkökulmasta (vältetään irrallisia suoritteita)

 

AVOIN AMOS
Valmistava koulutus = osa ammatillista peruskoulutusta, koska molemmat valmistaa tutkintoon

HOPS,HENSU/HOJKS/Henkilökohtainen opiskeluohjelma

Käytänne:
Kirjataan top-rekisteriin, mitä voidaan näyttää

Toteutussuunnitelma vai opetussuunnitelma?

8.3.2013 Muistio

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen opas, muistio

8.3.2013

 

Läsnä:

Eskola Nina

Juhela Helinä

Kuosa Maarit  

Krannila Ville  

Körkkö Veli-Pekka

Linna Eeva-Kaisa

Pursiainen Sirpa

Suoheimo Jouni

Taivassalo-Salkosuo Minna

 

1)SISÄLTÖ

Mihin oppaalla pyritään/Käyttötarkoitus

 

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä:

Koko oppaan rakenne ja sisältö, tarkoitus, kohderyhmä? Miksi koulutuksen järjestäjä tarvitsee ”tällaista/millaista” opasta?

Mitä kohtia ylipäätään olisi syytä ottaa mukaan?

 

Keskustelua:

Oppaan tarkoitus ja sisältö:

·         Tutkintojen toimeenpano valinnanmahdollisuuksineen: Miten konkreettisesti toteutetaan?

·         Kun koulutuksen järjestäjä suunnittelee koulutuksen järjestämistä: miten rakenteet ja suunnitelmat tehdään, jotta monimuotoinen työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollistuu.

·         Elinikäisen oppimisen neuvosto on pohtinut, että tämä voisi palvella kaikkia kouluasteita? Oppaaseen kirjoitetaan tyyliin: ”OPH vastaa ensisijaisesti ... mutta soveltuvin osin voidaan hyödyntää myös muissa”.

·         Opas pohjautuu suositukseen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

·         Pitäisi sisällyttää sitä, mikä on uutta (yksilölliset polut, työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelija voi opiskella opintopolkunsa aikana eri koulutuksen järjestämismuotojen ja rahoitusmuotojen välillä)

 

 

2)RAKENNE

Millainen rakenne oppaalle?

 

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja ennen kokousta:

·         Kirjoitetaanko teksti siten, että kaikki teksti sopii kaikille VAI eriytetäänkö tekstejä?

·         Mikä takaa lukijaystävällisyyden ja käytettävyyden koulutuksen järjestäjän näkökulmasta?

·         Miksi valitaan tapa, mikä valitaan?

·         Mikäli kirjoitetaan kaikki kaikille sopivaksi, tarvitaan uusia termejä ja joitakin osia tarvinnee karsia pois?

 

Koulutuksen järjestäjältä tullut kommentti:

·         Joko lyhyt johdanto luvuissa ja sen jälkeen eri väreillä eri koulutuksen järjestämismuotojen luvut omine terminologineen ja lainsäädäntöineen TAI 3 opasta, jotka sisällöltään ja rakenteeltaan samat, mutta terminologia aina kulloisenkin koulutuksen järjestämismuodon mukaan.

 

Keskustelua:

·         Mikä on kaikille yhteistä, voidaan sisällyttää painettavaan oppaaseen ja sen lisäksi esimerkkejä.

·         Sähköistä esittämistapaa tulee hyödyntää, se täydentää opasta.

·         Tulevaisuusnäkökulma tulee huomioida

·         Oppaassa voidaan tarkastella työpaikalla tapahtuvaa oppimista kahdessa kehässä: opiskelijan yksilöllinen oppiminen ja työpaikalla tapahtuminen. Tämän ympärillä ovat: rakenteet, strategia ja toiminta, pedagoginen johtaminen.

·         Oppaan rakennetta voisivat kuvata pääosat: Suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen.

 

·         Mitä näkökulmia siis sisällytetään?

o   Henkilökohtaistaminen

o   Näyttötutkintoperustaisuus

o   Nuorten tutkintoon johtava ammatillinen koulutus

o   Aikuiskoulutus

o   Oppisopimus (tietopuolinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen)

 

o   Työvoimapoliittinen koulutus (rahoituksen näkökulma, ei tekstinä)

o   Valmistava koulutus (ei tarvitse olla tekstinä)

o   Erikoisammattitutkinnot (ei tarvitse olla tekstinä)

 

3)TERMINOLOGIA

·         Luodaan googledocs terminologiasta

·         OPH vastaa terminologian hyväksymisestä

 

·         Terminologiaan vaikuttaa lainsäädäntö, jota ei voida muuttaa.

·         Avataan terminologiaa

o   Opiskelija: Tässä oppaassa tarkoitetaan...

o   Koulutuksenjärjestäjä: Tässä oppaassa tarkoitetaan...

o   Osaamisen arviointitilaisuus: Tarkoitetaan ammattiosaamisen näyttöä ja tutkintotilaisuutta??

o   Käytetään työpaikkaohjaaja termiä (vaikka työpaikkakouluttaja termi on käytössä oppisopimuskoulutuksessa)

o   Arviointi ja arviointitilaisuus, arvioinnin uusimisen käytänteet?

o   Tutkintotodistus/nöyttötodistus =Todistus?

·         Mitä tehdään, kun jotain käytännettä ja termiä ei ole jossakin, mutta oleellinen osa jotakin muuta koulutuksen järjestämismuotoa?

o   Opetussuunnitelmaa ei ole aikuispuolella?

·         Ideologisia terminologia valintoja

o   Työssäoppiminen korvataan termillä työpaikalla tapahtuva oppiminen, sillä työssäoppiminen on osa työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

§  Voidaan viitata työssäoppimisen oppaaseen tässä oppaassa

o   Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen - ei työpaikkaohjaajakoulutus

o   Voisiko työpaikalla tapahtuva oppiminen -käsitettä käyttää enemmän?

 

4)MUUTA

Laatu

·         Laadunhallinta omana kappaleenaan, vaikkakin se läpi leikkaa kaikkea.

·         Laatuluku (Ville ja Aila)  oli ajatuksiltaan jo hyvän oloista. Vaikka laatu liittyy kaikkiin vaiheisiin, liittäisin sen itse nykyisen mukaisesti sinne loppuun kokoavaksi.

o   Ko luvussa voisi hiukan hyödyntää oppimistulosten arviointiraporteissa kuvattuja asioita.

o   Laadunhallintasuositukseen viittaus, kuvio mukaan?

 

Miten työelämän näkökulma tulee esille?

·         Mitä koulutuksenjärjestäjän tulee tehdä...

o   Mitä tarkoittaa työelämälle?

o   Työelämäkumppanuus (WIN-WIN)

·         Kirjoitetaan oppaan alkuun osio: Työelämäyhteistyö pitkäaikaisena kumppanuutena.

·         Työelämälle joitakin suunnattuja osuuksia/materiaalia?

 

Erinäisiä kysymyksiä ja ajatuksia

·         Tulisiko opettajien työelämäjaksoja ja niihin kehitettyjä kustannustehokkaita malleja esitellä?

·         Tutkintorakenne ja koulutuksen järjestämismuodot (tarkistetaan, pitääkö täsmentää?)

·         Mitä erityistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen näkökulmasta?

·         Mitä tulevaisuuden visioita?

·         Mikäli/kun oppaaseen otetaan mukaan lomakkeita, ehdottaisin, tulisi niiden olla jollakin tavalla laadunvarmennettuja.

·         Tekstiä alkaa olla karsittavaksi asti.

·         Millainen osaamistodistus milloinkin tulee opiskelijan saada?

·         Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kriteeristö työryhmän kommentoitavaksi ja liitteeksi oppaasee, (Sirpa työstää tätä kevään aikana).

 

 

5)SEURAAVA VAIHE TYÖSKENTELYSSÄ

 

SPARRAUS

Aikataulu: 8.3- 22.3.2013

 

Tarkoitus ja toimintatapa:

·         Kukin lukee vielä itselleen merkityn kokonaisuuden ja kommentoi tekstiä, merkiten kommenttinsa tekstiin punaisella.

·         Selkeät virheet voi kuitenkin aina korjata ilman punaista merkintää.

 

Koulutuksen järjestäjän strategiat sekä Pedagoginen johtaminen ja rakenteet :

·         Heljä Hätönen

·         Aila Ylihärsilä

·         Eeva-Kaisa Linna

 

Suunnittelu ja toteutus:

·         Minna Taivassalo-Salkosuo

·         Jouni Suoheimo

·         Ville Krannila

·         Miika Keijonen

·         Maarit Kuosa

 

Osaamisen arviointi, näytöt, tutkintotilaisuudet:

·         Helinä Juhela

·         Nina Eskola

·         Pirkko Laurila

 

Laadun varmistus

·         Mirja Hannula

·         Tuula Ritvanen

 

Lomakkeet:

·         Arto Pekkala

·         Jouni Suoheimo

·         Veli-Pekka Körkkö

 

 

AIKATAULU KOKONAISUUDESSAAN:

·         Työskentelyä jatketaan syyskuun loppuun saakka ja tämä sopii kaikille kokouksessa läsnä olleille.

 

28.2.2013 mennessä työryhmien työ valmis

1-22.3.2013 Sparraukset työryhmien kesken

2.4.2013 klo 10-16 OPH:ssa kokopäivän  Livetapaaminen, terminologia, havainnollistavat kuviot ja kaaviot, varmennetut lomakkeet ja prosessikuvaukset

1-9.4.2013 Tekstin yhtenäistäminen, muokkaus

9-19.4.2013 Terminologia + oikeinkirjoitus

22.4- 31.7.2013 Kommentointikierros

16-17.5.2013 Torstai illalla lähtö, yhteinen tapaaminen ja työskentely Tallinnassa

 

1.8 Tekstin muokkaus

Syksyn osalta työskentelyn aikataulu ja tapa tarkentuu myöhemmin.

8.1.2013

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppaan työryhmän kokous 8.1.2013

 

Läsnä:

 

Puheenjohtajana asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Opetushallitus

Sihteerinä projektipäällikkö Sirpa Pursiainen, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä.

 

Projektipäällikkö Nina Eskola, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Toimitusjohtaja Heljä Hätönen Educa-Instituutti Oy

Kehityspäällikkö Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto

Projektipäällikkö Ville Krannila, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus Salpaus

Opinto-ohjaaja, lehtori Veli-Pekka Körkkö, Koulutuskeskus Tavastia

Erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna, Opetushallitus

Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

ProjektivastaavaTuula Ritvanen, Kouvolan seudun ammattiopisto

Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä, Koulutuskeskus Sedu

                                       

                                     

Aikataulu

28.2.2013 mennessä työryhmien työ valmis

1-15.3.2013 Sparraukset työryhmien kesken

2.4.2013 klo 10-16 OPH:ssa kokopäivän  Livetapaaminen, prosessikirjoittaminen

1-9.4.2013 Tekstin yhtenäistäminen, muokkaus

9-19.4.2013 Terminologia + oikeinkirjoitus

22.4-3.5.2013 Kommentointikierros

3.5- muokkaus

16-17.5.2013, Torstai illalla lähtö, yhteinen tapaaminen ja työn hyväksyminen Tallinnassa

 

 

Työskentely:

Työryhmälle perustetaan Opetushallituksen alainen sharepoint alusta, johon työstetty materiaali viedään. Tunnukset ja ohjeet lähetetään sähköpostitse, kun alusta on luotu.

 

Kukin työryhmä päättää, hyödyntääkö työskentelyvaiheessa googledocsia tai wikispace sivustoa.

Wikisivuston osoite: https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/tyossaoppimisen_opas

 

Pienemmät työryhmät:

 

1.      Koulutuksen järjestäjän strategiat sekä Pedagoginen johtaminen ja rakenteet

Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus Salpaus (ryhmän vastuuvetäjä)

Yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus

Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo Opetushallitus

 

2.      Suunnittelu ja toteutus

Osaamisen tunnistaminen

Ohjaus

Oppimisen arviointi

 

Projektipäällikkö Nina Eskola, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Opinto-ohjaaja, lehtori Veli-Pekka Körkkö, Koulutuskeskus Tavastia

ProjektivastaavaTuula Ritvanen, Kouvolan seudun ammattiopisto

Asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (varmistamatta)

Oppisopimusjohtaja Helinä Juhela, Salon seudun oppisopimuskeskus (varmistamatta)

 

3.      Osaamisen arviointi, näytöt, tutkintotilaisuudet

 

Kehityspäällikkö Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto (Päävastuussa)

Toimitusjohtaja Heljä Hätönen Educa-Instituutti Oy

 

 

4.      Laadun varmistus

Palautteen keruu

Osaamisen varmistaminen

 

Projektipäällikkö Ville Krannila, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia (Päävastuussa)

Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä, Koulutuskeskus Sedu

 

Kommentoijat:

Leena Koski

Anu Räisänen

 

5.      Lomakkeet

Projektipäällikkö Ville Krannila, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia (Päävastuussa)

Kehittämispäällikkö Aila Ylihärsilä, Koulutuskeskus Sedu

 

Eeva-Kaisa: miten asioita esitetään sähköisesti

 

 

Näkökulmavastuut, joita jaetaan myöhemmin:

-          Koulutuksen järjestäjän näkökulma

-          Työelämän näkökulma

-          Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat

-          Lainsäädäntö

-          Oikeinkirjoitus

 

 

13-14.12.2012

Työssäoppimisen oppaan päivittäminen. Muistio 13-14.12.2012

 

Läsnä:

Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus, pj

Projektipäällikkö Sirpa Pursiainen, sihteeri

Projektipäällikkö Nina Eskola, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Kehityspäällikkö Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto

Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus Salpaus

 Opinto-ohjaaja, lehtori Veli-Pekka Körkkö, Koulutuskeskus Tavastia

ProjektivastaavaTuula Ritvanen, Kouvolan seudun ammattiopisto

                            

 

 

Yleisesti

-          Oppaan kohderyhmä ja näkökulma: Koulutuksenjärjestäjä ja pedagogisen johtajuus

-          Lähdetään puhtaalta pöydältä, mutta katsotaan läpi vanha ja sisällytetään tärkeät kohdat

-          Mikäli aika sallii, otetaan mukaan myös opettajan näkökulma. Muutoin opettajaa ja työelämää koskevat asiat kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

-          Lähtökohtana työpaikalla tapahtuva oppiminen, ei vain työssäoppiminen.

-          Oppaan rakenne ja sisällys on prosessin mukainen: Suunnittelu, rakenteet, toteutus, arviointi, laadun arviointi…

-          Oppaassa huomioidaan sekä nuorten että aikuisten tutkintoon johtava ja valmistava koulutus.

o   Määritteet ja käsitteet tulee tarkistaa, että ovat ymmärrettävät eri näkökulmista (voiko joitakin määritteitä yhdistää ja linjata uudelleen nuoria ja aikuisia koskeviksi?)

o   Tekstissä tulee tarkistaa, että alle 18 v näkökulma tulee huomioitua.

§  Huoltajat

§  Nuoren työntekijän suojelu

 

 

Oppaan sisältöä:

-          Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

-          Atot työssäoppien

-          Toplaaja näkökulma

-          Yksilölliset polut

-          Sähköiset tutkinnon perusteet

-          Ehops

-          Rakenteet, resurssit ja rahoitus

-          Mitä on uudistuva opettajuus

-          Osaamisperustaisuus

-          Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

-          Oppisopimus

-          Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus

-          Tutkinnonperustaisuus

-          Eri kehittämishankkeissa kehitettyjä toimintamalleja tuodaan esimerkkeinä

-          Kysymykset ja vastaukset osio. Tämän avulla pyritään avaamaan käytäntöä.

-          Opettaja vastaa oppimisprosessista.

-          Pedagoginen näkökulma

-          Pedagogisen johtamisen näkökulma

-          Prosessi

-          Yhteisopettajuus

-          Ohjausprosessi

-          kv-näytöt

-          Maahanmuuttajat oppijoina työpaikalla

-          Huiput opiskelijoina

-          Erityistä tukea tarvitsevien työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen

-          Opettajien erilaiset tavat olla työelämäjaksolla

-          Yksilölliset opintopolut

-          Kaikki ohjauksen välineet ja tavat

-          Dokumentointi

 

Kysymyksiä työryhmälle: mitä linjataan?

 

Kysymyksiä koulutuksen järjestäjälle:

-          Mitä ovat strategiset ratkaisut?

-          Suunnittelu ja aika resurssi?

-          Miten työssäoppimisen käsitetään: erillistä toimintaa vai osa oppimista…opettajan työtä siinä kuin luokkatilassa opettaminen

 

Nimeen ja oppaan ”henkeen” liittyviä ajatuksia:

-          Do it simple

-          Osaamisperustaisuus

-          Tavoitetila ja järkeistäminen

-          Henki on se, että työssäoppimista voi ja saa olla enemmän

-          Yksilölliset opintopolut

-          Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt kulkevat yhdessä

-          Ei keskitytä aikaan

-          Uudistuva pedagoginen johtajuus

-          Uudistuva opettajuus

-          Pedagogiseen uudistamiseen pyrkivä

-          Ajankohtaiset asiat huomioidaan

 

Oppaan kirjoittamisessa hyödynnetään:

-          Mitä kehittämistä on tehty.

-          Viitataan eri oppaisiin… kts. lukijalle

o   alakoht. työturvallisuusoppaat yms.

-          Perusasiat nostetaan vanhasta oppaasta

 

Kysymyksenä ilmaan jääneitä asioita:

Oma lukunsa toplaajasta...vai kuinka...

Mitem koulutuksen järjestäjä toimii.

Viittaua Riitta Karusaaren mallista

Oaj...

 

 

Työryhmän työskentelytapa:

Muutama livetapaaminen, muutoin AC palaverit.

Sirpa Pursiainen vastaa kirjoittamisesta ja tekee tiivistä yhteistyötä Minna Taivassalo-Salkosuon kanssa.

Työryhmän jäsenet tuovat työskentelyyn oman osaamisensa ja tehdyt hyödynnettävissä olevat aineistot.

 

Kokouksessa läsnäolijoiden erityisosaamista sekä mitä voisi tuoda työryhmän työskentelyyn:

Maarit: Lomakkeita: sopimukset, (puite ja järjestämissopimukset) sora jutut, pedagoginen strategia, laadun varmistus, laatukriteerit

Sopimuslomakkeet

Ritva: Prosessikuvaus

Veli-Pekka: Prosessikuvaukset, alueelliset lomakkeet

Nina: Arviointilomake, toplaaja, työpaikkaohjaaja koulutus, työssäoppimisen laatukriteerit ja tsekkauslistat

Miikka: Työpaikkaohjaaja opas, toplaaja näkökulma, erityisopiskelijat eri taustoista, kuntoutus ja palvelut

Minna: OPH:n erilaiset julkaisut ym., Järjestöjen paperi

 

Sovitaan tammikuussa ns. sparrauspareista tai pienryhmistä, jotka työstävät yhdessä sovituista aiheista pohjaehdotukset työryhmälle.

-          Lomakkeet. Koulutuksen järjestäjien erillisistä lomakkeista pyritään luomaan valtakunnalliset lomakkeet

-          Työssäoppimisen prosessi

 

 

Aikatauluista:

Live palaveri OPH:ssa

8.1.2012 tai 9.1.2012

21.12.2012 mennessä ilmoittautumiset

 

Tiedoksi:

7.2 valtionavustusten infopäivä

 

Kotiläksy:

-          Kukin miettii, mitä annettavaa työryhmän työskentelyyn itsellä on

-          Kysymys ja vastausosioon kysymysten miettiminen: Mitkä ovat yleisiä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyviä askarruttavia kysymyksiä koulutuksen järjestäjillä?

o   Kukin pyytää omilta verkostoiltaan näitä kysymyksiä ja kokoaa ne tammikuun tapaamiseen.

-          Kukin toimittaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät lomakkeet ja prosessikuvaukset ennen ensi kokousta wiki sivustolle https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/tyossaoppimisen_opas  (Rekisteröidy ja pyydä ryhmään jäsenyyttä, niin pääset muokkaamaan sivustoa)

o   Prosessikuvaukset

o   Lomakkeet

- Kukin miettii, millaisia erilaisia tapoja on toteuttaa opettajien työelämäjaksoja

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.