This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

2+1 -malli

2 + 1 -malli

 

Osaaja-lehden 2+1 haastattelu

Amandan ja Vesan haastattelut

 

2+1 mallissa kaksi ensimmäistä vuotta ammatillisesta perustutkinnosta opiskellaan normaalisti oppilaitoksessa, mutta viimeinen vuosi suoritetaan palkallisena oppisopimusopiskelijana työpaikalla. Viimeinen vuosi oppisopimuksella voi olla koko ryhmän tavoitteena, jolloin yhden opettajan koko vuosityöaika on mahdollista sitoa koordinointiin, mutta useimmiten 2+1 malliin lähtee yksittäisiä opiskelijoita ryhmästä. 

Aloite viimeisen vuoden suorittamisesta oppisopimuksella voi tulla yksittäiseltä opiskelijalta itseltään, opettajalta tai esimerkiksi työssäoppimis- tai kesätyöpaiikan työnantajalta.Usein oppilaitokset ovat asettaneet oppisopimukseen pääsyn ehdoksi sen, että kaikki atto-aineiden kurssit on hyväksytysti suoritettu ennen oppisopimukseen lähtemistä. Tämän nähdään motivoivan opiskelijaa opintojen suorittamiseen.

Käytännössä opiskelija eroaa oppilaitoksesta toisen vuoden jälkeen ja solmii oppisopimuksen ja työsopimuksen työnantajan ja oppisopimustoimiston normaalin toimintamallin mukaan työajan ollessa vähintään 25 h/vko ja palkan työehtosopimuksen mukaisesti. Oppisopimustoimisto ostaa tavallisen oppisopimusprosessin mukaisesti ohjausta ja lähiopetusta oppilaitoksesta. Opiskelijoiden ohjaaminen keskitetään yleensä alakohtaiselle vastuuopettajalle. Myös omassa organisaatiossa toimivia koulutustarkastajia käytetään koulutuksen laadun varmistamiseen.

http://www.slideshare.net/TopLaaja/pirko-21-nuorten-oppisopimusmalli-laajennettuun-tyssoppimiseen

2+1 -malli sopii erityisesti opiskelijoille,

* jotka oppivat tekemällä ja haluavat oppilaitoksesta pois,

* joilla on työpaikka valmiina, ovat aloittaneet oppisopimuksen jo kesäkuun alussa tai heillä on osaamisen tunnustamisia ja näin ollen valmistuvat aikaisemmin

* joilla on aktiivinen ote opiskeluun ja työhön, ovat tällä tavalla lahjakkaita

* jotka siirtyvät toisesta oppilaitoksesta tekemään oppisopimuksella tutkinnon loppuun

* jotka palaavat tekemään tutkinnon loppuun (minimiaika oppisopimuksessa 4 kk)

* jotka haluavat itsenäistyä, muuttaa kotoa pois ja tienata opiskelun ohella.

Kun opiskelija siirtyy työssäoppijan roolista oppisopimusopiskelijan ja palkansaajan rooliin, hänen vastuunsa kasvaa. Tämä motivoi monia opiskelijoita ja työnantajia.

Opiskelijan, jonka työelämätaidot ovat puutteelliset tai joka muuten ei ole kypsä työelämään, ei kannata lähteä oppisopimusopiskelijaksi 3. vuodeksi. Näistä taidoista työssäoppimisjaksot antavat suuntaviivoja. Toisinaan myös muiden ehtojen täyttymättömyys, kuten atto-opintojen suorittamattomuus, estää 2+1 -malliin siirtymisen.

 

Vaatimukset 2+1 -malliin lähtevien toimijoille

Opiskelija

Opiskelijalla tarkoitetaan tässä ammatillisen oppilaitoksen ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa, joka on ennen oppisopimukseen siirtymistään suorittanut tutkintoon vaadittavista opinnoistaan vähintään 80 opintoviikkoa. Suoritettuna tulee olla usein kaikki ATTO-opinnot ja näiden lisäksi oppilaitoksen määrittelemä määrä tutkinnon pakollisia tai valinnaisia osia.

Opettaja

Opettajalla tulee olla riittävästi työ- ja opetuskokemusta opiskeltavalta ammattialalta, jotta hän kykenee arvioimaan opiskelijan ja työpaikan mahdollisuudet toimia yhdessä ammattitaitovaatimusten ja tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen tulee olla myös hyvin motivoitunut uudenlaiseen toimenkuvaansa ja sisäistää uudenlainen roolinsa opiskeluun ja ohjaukseen kannustavana oppisopimusprosessin ohjaajana.

Oppimisen tukipalvelut
Oppimisen tukipalveluja hoitavat opintosihteeri, opinto-ohjaaja ja koulutustarkastaja. Nimikkeet eivät tarkoita varsinaisesti juuri näitä virkoja tai toimia, vaan niitä henkilöitä, joiden tehtäväksi on annettu näille nimikkeille tyypillisiä työtehtäviä.

Työnantaja

Työnantajalta edellytetään, että hän on perehtynyt siinä määrin oppisopimuskoulutukseen, että ymmärtää oppisopimukseen liittyvät työpaikkakouluttaja- ja työnantajavelvoitteensa. Työpaikalla on myös oltava mahdollisuus tehdä riittävän monipuolista työtä ammattitaitovaatimusten täyttämiseksi.

Työpaikkakouluttaja
Työpaikkakouluttajan tulee työskennellä samassa työpaikassa, jossa oppisopimusopimusopiskelijakin työskentelee. Hänelle pitää järjestää riittävästi resurssia opiskelijan ohjaamiseen. Hänen on oppisopimustoimiston ja opettajan avustuksella perehdyttävä oppilaitoksen opetussuunnitelmaan siten, että tietää mitä tietoja ja taitoja opiskelijan tulee työpaikalla opiskella. Tätä helpotetaan avaamalla opetussuunnitelma ammattitaitovaatimuksineen oppimisteoiksi. Työpaikkakouluttaja voi halutessaan organisoida opiskelijan ohjaamisen esimerkiksi yrityksessä toimivalle muulle työpaikkakouluttajalle, mutta koulutusvastuu säilyy tästä huolimatta hänellä itsellään.

Oppilaitosjohto
2+1 -mallin käyttöönotto, kehittäminen ja hyödyntäminen edellyttävät organisaation johdolta ennakkoluulotonta kokonaisnäkemystä, jossa tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta ei pidetä muun tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen kilpailevana vaihtoehtona, vaan siihen saumattomasti kuuluvana työssäoppimismuotona, joka avaa uusia mahdollisuuksia sekä opiskelijoille, yrityksille että koulutuksen järjestäjille.
 

http://issuu.com/ninaeskola/docs/pao_2_1_malli_23.5.2011?mode=window&backgroundColor=%23222222

 

2+1 posterimarkkinointia oppilaitoksessa.jpg

Mallin käyttöönotto ja tarkemmat järjestelyt

2+1 -mallin tekeminen tutuksi aloitetaan jo kertomalla asiasta ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Toisena opiskeluvuotena ennen työssäoppimaan lähtemistä, kun opiskelija on valinnut suuntautumisopintonsa asiaa valotetaan lisää, koska 2. vuoden työssäoppimispaikka voi olla opiskelijan tuleva oppisopimuspaikka.

2+1 -mallin oppisopimukseen siirtyttäessä opettaja ohjaa aina eroamisilmoituksen tekemisessä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja tekee eroilmoituksen myös Kelaan. Oppisopimustoimisto hoitaa työnantajan kanssa oppisopimukseen ja palkkaukseen sekä suoritettaviin opintoihin liittyvät sopimukset. Oppisopimustoimisto ostaa tavalliseen tapaan oppilaitokseltaohjausta ja lähiopetusta 3. vuoden oppisopimuksen ajan.

Oppisopimuksessa olevan opiskelijan lähipäivät järjestetään hänen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan lähipäivät toteutetaan jonkin olemassa olevan ryhmän mukana. Ammatilliset valinnaiset eivät aina kuitenkaan toteudu samassa tahdissa oppilaitoksen kontaktiopetuksen kanssa, joten ne voivat olla myös työpaikkaan sidottuja oppimistehtäviä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja ainakin toistaiseksi on tarvinnut siihen hieman tavallista enemmän tuntiresurssia, n. 2 h/opiskelijatyöviikko. Tämä tarve nousee paljon tukea tarvitsevista opiskelijoista, lähiryhmien ulkopuolisten oppimistehtävien tekemisestä sekä haasteellisista työpaikoista.

Opettajat ovat käyttäneet tähän asti ohjaukseen puhelinta, Wilma-järjestelmän työssäoppimispäiväkirjaa sekä sähköposti. Some-välineiden käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen apuna kehitetään TOP-laaja -hankkeessa maanlaajuisesti.

Arviointi tehdään itsearviointina, vertaisarviointina ja opettajan tekemänä arviointina. Ammattiosaamisen näytöt arvioivat opettaja ja työpaikkakouluttaja yhdessä. 


Lisää aiheesta:

2+1 Aromi1012_oppisopimus.pdf

http://toplaaja.wikispaces.com/Oppisopimus

 

Markkinointimateriaalin malleja:

2+1_esite.pdf

2+1 POSTERI pirko_A1.pdf

***************

Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

 

 

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Opettajan työaika

opettajan rooli

Tilat, 

Välineet

Ryhmäytyminen?

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä

Pedagoginen näkökulma
 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?

Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?

 

 • Miten opiskelijat hyötyvät toimintamallista? 
 • Minkälaiselle opiskelijalle toimintamalli soveltuu?

 

Prosessi

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut  

 

 

 

             
Suunnittelu ennen

 

 

 

 

             
Toiminnan alussa  

 

                 
Toiminnan puolessa välissä                      
Toiminnan päättyessä                      
Toiminnan päätyttyä                      

 

 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja ainakin toistaiseksi on tarvinnut siihen hieman tavallista enemmän tuntiresurssia, n. 2 h/opiskelijatyöviikko. Tämä tarve tulee paljon tukea tarvitsevista opiskelijoista, lähiryhmien ulkopuolisten oppimistehtävien tekemisestä sekä haasteellisista työpaikoista.

 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?

 

 • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

Opettajat ovat käyttäneet tähän asti ohjaukseen puhelinta, Wilma-järjestelmän työssäoppimispäiväkirjaa sekä sähköposti. Some-välineiden käyttöä kehitetään TOP-laaja -hankkeessa maanlaajuisesti.

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)

 

 • Kuka arvioi oppimista?

Itsearvointi, vertaisarvointi ja opettajan antama arvio.

 • Kuka arvioi osaamista?

 

 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?

Opetussuuntelmaan perustuvaa

 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

Opitaan refektointitaitoja, itsearvio

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?

Avaamalla tutkinnon perusteet oppimisteoiksi joissa tavoitteet täyttyvät

 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?

Jos osaat kuvata toimintamallin piirroskuvana, tee sellainen!

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?

 

 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

2+1 -malli sopii erityisesti opiskelijoille, 

 

* jotka oppivat tekemällä ja haluavat oppilaitoksesta pois,

* joilla on työpaikka valmiina, ovat aloittaneet oppisopimuksen jo kesäkuun alussa tai heillä on osaamisen tunnustamisia ja näin ollen valmistuvat aikaisemmin

* joilla on aktiivinen ote opiskeluun ja työhön, ovat tällä tavalla lahjakkaita

* jotka siirtyvät toisesta oppilaitoksesta tekemään oppisopimuksella tutkinnon loppuun

* jotka palaavat tekemään tutkinnon loppuun (minimiaika oppisopimuksessa 4 kk)

* jotka haluavat itsenäistyä, muuttaa kotoa pois ja tienata opiskelun ohella.

Kun opiskelija siirtyy työssäoppijan roolista oppisopimusopiskelijan ja palkansaajan rooliin, hänen vastuunsa kasvaa. Tämä motivoi monia opiskelijoita ja työnantajia.

Opiskelijan, jonka työelämätaidot ovat puutteelliset tai joka muuten ei ole kypsä työelämään, ei kannata lähteä oppisopimusopiskelijaksi 3. vuodeksi. Näistä taidoista työssäoppimisjaksot antavat suuntaviivoja. Toisinaan myös muiden ehtojen täyttymättömyys, kuten atto-opintojen suorittamattomuus, estää 2+1 -malliin siirtymisen.

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitos-johto IT-palvelut Verkosto Työnantaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut opinnot vastaavat odotuksia motivoituneet opiskelijat   keskeytykset vähenevät, suoritettavat tutkinnot, läpäisyaste    

osaavampia

työntekijöitä

työelämän

tarpeisiin 

       
 

 

   

kasvu:

työllistyneiden määrä

   

vastavalmistuneiden  työelämän pelisäännöt ja käytänteet aiempaa tutumpia

 

       
  työelämän käytänteet ja pelisäännöt tutuiksi                    
Haasteet                      
                       
                       

 

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 

Linkit:

Kouluttautuminen:

 

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.