This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

TOY - työssäoppiminen yrittäjänä

TOY -malli

Kysymykset jäävät pois lopullisesta tekstistä - otsikointi vielä mietinnässä.

TOY-mallissa ammatilliseen oppimiseen kuuluvat työssäoppimisjaksot suoritetaan osuuskunnassa omaa yrittäjyyttä kehittäen.

Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

TOY-mallissa yrittäjyyttä opitaan tekemällä, olemalla yrittäjä työssäoppimisjakson ajan. Oikean maailman asiakkailta oppii työelämässä ja yrittäjänä kohdattavia oikeita asioita. Oppimisen tukena on opiskelijoista muodostuva TOY-tiimi, TOY-valmentaja sekä työssäoppimista ohjaava opettaja.

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

TOY-jakso mahdollistaa yrittäjyyden kokeilemisen ja omien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen jo opiskeluaikana. TOY-jakson aikana voi miettiä, mitä osaa, mitä haluaa tehdä ja mikä tuo rahaa, Samalla voi tunnustella markkina- ja kilpailutilannetta sekä harjoitella hinnoittelua. Sosiaaliset taidot, osaamisen markkinointi ja verkostoituminen ovat mahdollisia. Usein sekä rohkeus että realismi kasvavat. Opiskelija voi kasvattaa ja kokeilla  siipiään yrittäjänä.

Yrittäjyyttä ei ole mielekästä opiskella yksin luokkahuoneessa, vaan sitä opitaan prosessien kautta. Parhaimmillaan uudet menetelmät poistavat teennäisen oppiainejaon yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen väliltä

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Opettajan työaika

Tilat

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä?

Opiskelija ottaa vastuuta ja riskiä yrittäjänä. Työtehtäviä ei kukaan anna, vaan jokainen etsii itse asiakkaansa ja tekee toimeksiantonsa heille. Tehdyistä töistä asiakas maksaa oikeaa rahaa, joka ohjautuu työssäoppijalle esim. osuuskunnan kautta. TOY-jakson aikana osallistutaan valmennuspäiviin harjoittelemaan yrittäjyyttä muiden kanssa.

Opettaja uudistaa ajatteluaan ja muuttaa opettamisen käytänteitään yrittäjyyttä korostavaan ja valmentavaan suuntaan.

TOY-valmentaja

Työtä ohjaa lisäksi työssäoppimisopettaja samalla tavalla kuin muitakin työssäoppijoita (IKATAssa 2 h / vko). TOY-jaksolla suoritetaan sekä ammatillisia että yrittäjyyteen liittyviä opintoja ja myös näyttöjä.

Työssäoppimisen ohjaajan rooli

Koulujen yhteyteen on syntynyt ja syntymässä yrittäjyyden oppimisympäristöjä, esim. osuuskuntia ja alumniverkostoja. Oppilaitoksen strategiaan on syytä kirjata yrittäjyyden oppiminen ja uudet pedagogiset menetelmät.

 

 

Pedagoginen näkökulma

 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?

TOY-malli perustuu...

Ilmiöpohjainen oppiminen, ongelmaperustainen oppiminen..

 • Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?
 • valmentaja pyrkii kysymään, ei vastaamaan (reflektiopinta ja ohjaus, ei tiedon syöttäminen)
 • oppija itse osallistuu aktiivisena tahona oman opinpolkunsa suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen (itsejohdettu oppiminen)
 • kokeileminen ja kokeilujen reflektointi yhdessä muiden kanssa synnyttää oppimisen kehän (learning-by-doing & tiimioppiminen)
 • valmennuspäivät eivät ole täysin ennalta suunniteltuja, vaan niiden sisällöt syntyvät niihin osallistuvien oppilaiden vuorovaikutuksesta, ideoista, kokemuksista ja ajatuksista (dynaaminen näkemys)
 • oppiminen on niin tiedollista, motorista kuin tunteellista. Tunne-elämää ja sen kautta kehittyvää asenteellisuutta ei marginalisoida (holistinen oppiminen)
 • konteksti on tiimiyrittäjyys (kontekstisidonnaisuus)
 • pitkä prosessi on oppimisen kannalta oleellisen tärkeä.

 

 • Miten opiskelijat hyötyvät toimintamallista? Minkälaiselle opiskelijalle toimintamalli soveltuu?

TOY-malli soveltuu opiskelijalle, joka harkitsee yrittäjyyttä työurallaan. Oman alan toimintatavat ja lainalaisuudet tulevat konkreettisesti tutuiksi. Eri aloilla...

Onko koko opiskelijaryhmän malleja vai onko tämä aina yksittäisten opiskelijoiden juttu?

Käytetäänkö some-alustoja, Moodlea tms. virtuaaliseen yhteydenpitoon

a) opiskelijoiden keskinäiseen tukeen

b) opettajan ohjaamisessa?

Prosessi

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tukipalvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut halua yrittäjyyteen

TOY-opiskelijoiden tunnistaminen

 

halu tarjota todellisia yrittäjävalmiuksia

         -    
Suunnittelu ennen

Liikeidean hauduttelu

Liiketoimintasuunnitelma

 

ymmärrys TOY-mallista

kouluttautuminen

osuuskuntavs.

opintotuki? 

TOY-valmentajan, osuuskunnan

resursointi

 

TOY-valmentajan

resurssi 

opettajan yhteydet TOY-paikalle, jos ei oppilaitoksessa   = opiskelija, mutta onko esim. kummiýrittäjiä, jotka voivat neuvoa mahdollisuus tukea toisia opiskelijoita ja saada tukea virtuaalisesti = nettiyhteydet kunnossa   yhteydenpidossa opiskelijan oma laite vai oppilaitoksen tarjoama laite?  
Toiminnan alussa

Ensimmäisten asiakkuuksien hankkiminen

Ensimmäisten kaupallisten tuotteiden kehittäminen

TOY-valmentaja auttaa alkuun näin: 

TOP-ohjaaja..

                 
Toiminnan puolessa välissä

Liiketoiminnan turvallinen

kokeileminen

                   
Toiminnan päättyessä arviointi - miten?                    
Toiminnan päätyttyä                      

 

 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

 

 

TOY-mallin toteutumisen reunaehdot eli mitä tarvitaan, jotta TOY voidaan toteuttaa ja sillä on mahdollisuus onnistua.

 1. Yrittäjyyden oppimisympäristö

Koulujen yhteydessä toimii yrittäjämäisen toiminnan mahdollistava oppimisympäristö – esim. osuuskunta tai NY-yrityksiä. Kynnys itseohjautuvan oppimisen matkalle lähtemiseen madaltuu ja todellinen toiminta yrittäjämäisesti mahdollistuu. Yrittäjyyden oppimisen yksi motivoiva tekijä oman vapauden ja päätöksentekovallan lisäksi on ansainta. Yritys oppimisympäristönä mahdollistaa todellisten asiakasprojektien tekemisen ja niistä laskuttamisen. Yrityksen kautta oppijalle myös tuloutetaan projekteista ansaittu palkka.

 1. Kaksi valmentajaa

TOY-malli tarvitsee kaksi valmentajaa. Kahden valmentajan voimin vastaan tulevat haasteet on helpompi voittaa. Lisäksi valmentajat ovat rohkeampia ja oppivat nopeammin kuin yksin. Valmentajina toimivat yrittäjyyskasvatukseen perehtyneet ammatilliset opettajat. Valmentajien ei tarvitse olla yrittäjyysaineiden opettaja. TOY-valmentajalla tulee olla valmiudet

 • ymmärtää tiimioppimisen voima
 • uskaltaa antaa vastuu oppimisprosessista oppijalle ja oppijatiimille
 • synnyttää luottamuksen ja kannustuksen ilmapiiri oppijoihin.
 • Luottamus oppimisprosessiin

TOY-malli on erilainen tapa oppia. Se vaatii oppijalta, oppijatiimiltä, valmentajalta ja oppilaitoksen johdolta rohkeaa mieltä ja uskallusta kokeilla. Malli haastaa oppimaan sekä opiskelijat että valmentajat.

 1. Vapaaehtoiset opiskelijat

Pilottien onnistumiselle on tärkeää, että mukaan lähtevät opiskelijat osallistuvat niihin vapaaehtoisesti. Toisaalta on kokeiltu myös kokonaisten ammattialaryhmien osallistumista TOY-jaksolle ja myös siitä on hyviä kokemuksia. Oppijat innostuvat mahdollisuudesta prosessin edetessä, vaikka eivät alussa olisikaan olleet motivoituneita.

 

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?

 

 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?

 

 • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)

 

 • Kuka arvioi oppimista?

 

 • Kuka arvioi osaamista?

 

 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?

 

 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

 

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?

 

 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?

Jos osaat kuvata toimintamallin piirroskuvana, tee sellainen!

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?

 

 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

 

 
  Opiskelija Opettaja Tukipalvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut saa kokemusta yrittäjän haasteista käsiteltävät asiat nousevat oikeasta työnteosta ja yrittämisestä   itseään työllistämään pystyviä vastavalmistuneita   oppia muilta TOY-opiskelijoilta          
  oppii todellisissa tilanteissa                    
                       
Haasteet vaatii rohkeutta ja ongelmanratkaisukykyä pitää osata vastata yrittäjän haasteista  nouseviin kysymyksiin yhteydenpito opiskelijoihin resursointi keskustelualusta ym. yhteydenpitovälineet kunnossa ajan riittäminen verkoston työstä oppimiseen          
  ajankäytön hallinta arviointi uudella tavalla                  
                       

 

 Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 

Linkit: 

http://www.facebook.com/TOY#!/pages/TOY-Ty%C3%B6ss%C3%A4-Oppiminen-Yritt%C3%A4j%C3%A4n%C3%A4/243287265716618

 

http://issuu.com/miniaminia/docs/toy

Kouluttautuminen:

http://www.tiimiakatemia.fi/

 

Tulossa

1. TOY-valmentajan opas (kevät 2013)

TOY-valmentajan opas ohjaa opettajaa TOY-mallin käyttöönotossa. Oppaassakuvataan TOY-mallin perusperiaatteet, arvot ja toimintamalli. Se kertoo, mitä asioita TOY-mallissa tehdään toisin kuin tavallisessa työssäoppimisessa. Oppaassa kuvataan TOY-valmennusprosessi ja valmennuspäivien sisällöt.

2. TOY-opiskelijan opas (kevät 2013)

TOY-opiskelijan oppaassa kuvataan opiskelijalle, miten TOY-malli toimiiikäytännössä hänen näkökulmastaan. Opas ohjaa oppijaa käyttämään tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisen työkaluja.

3. www-sivut (kevät 2013)

TOY-mallille suunnitellaan ja toteutetaan www-sivusto, jossa kaikki materiaalit ovat sähköisinä versioina kaikkien käytössä.

4. TOY-mallin käyttöönottokoulutus opettajille  (kevät 2013, syksy 2013)

Opettajille, jotka ottavat käyttöön TOY-mallin, järjestetään käyttöönottokoulutus ( kesto 2 pv )

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.