This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Smart and flexible

Flexible - joustavaa pedagogiikkaa

Flexible 3.jpg

 

 

Flexible-toimintamalli on oppija- ja osaamiskeskeinen moduloitu sähköinen lähiopetusta tukeva tutkinnonosa. Siinä opiskelijat suorittavat metallialan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan muistitikulle ja verkkoon koottujen ohjeiden ja oppimistehtävien mukaan. Tällöin nopeimmilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti riittävästi haasteellisia tehtäviä samalla kun opettajalla on enemmän aikaa ohjata muita ryhmän opiskelijoita. Toimintamalli on kehitetty ja vakiintuneessa käytössä Savonlinnan ammatti ja aikuisopistossa koko metallialalla ja koskee kaikkia opiskelijoita. Sitä ollaan levittämässä muillekin ammattialoille.

 

Toimintamallissa vähennetään oppimisen esteitä: Oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Odottelu ja tyhjäkäynti jäävät pois ja itseohjautuvuus korostuu. Erilaiset työrytmit ja vireystilan hyödyntäminen mahdollistuvat. Videoita ja harjoituksia voi toistaa oman tarpeen mukaan. Opiskelijalle syntyy luontainen tarve etsiä tieto ja taito, jotta hän pystyy suoriutumaan tehtävistä. Samalla opiskelijan elinikäisen oppimisen avaintaidoista erityisesti medialukutaito ja tieto- ja viestintätekniikan taidot kasvavat. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja vuorovaikutus sekä kontaktiopetuksessa että sosiaalisessa mediassa.

 

 

 

Pedagoginen perusajatus

 

Flexible-toimintamallin pedagogiikka perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, tutkivaan oppimiseen, ongelmaperustaiseen oppimiseen, monikanavaiseen oppimiseen, henkilökohtaistamiseen, flipped classroom eli käänteinen oppiminen -toimintamalliin, blended learning eli monimuotoinen tai sulautuva opetus –toimintamalliin sekä ajatukseen sähköisestä tutkinnon osasta lähiopetuksen selkärankana.

 

Toiminta perustuu ohjattuun oppimiseen opiskelijan omista lähtökohdista omilla vahvuuksilla ja oppimistyyleillä. Toimintamalli eroaa tavallisesta siinä, että keskitytään yksilöön, oppimiseen ja osaamiseen ryhmän ja opettajajohtoisen toiminnan sijaan. Koska kaikki tieto ja materiaali on sähköisessä muodossa, opettaja voi keskittyä ohjaamiseen. Oppimiselle tarjotaan avoin ympäristö, jossa opettajat ja erityisammattihenkilöt mielletään lähinnä opiskelijan resurssina.

 

Kurssin esittelyvideolla on nähtävissä, että teoriatehtävät tehdään itsenäisesti ennen käytännön harjoitteita. Harjoituksista on opettajan demoa vastaava tekstitetty video YouTubessa.

 

http://m.youtube.com/#/watch?v=4gDq2ZDndNo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D4gDq2ZDndNo&gl=FI

 

Kurssiin voi tutustua osoitteessa:

 

http://www.digikoneistus.blogspot.fi/?m=1

 

 

Flexible 1a.jpg ja Flexible 1b.jpg

 

Kuvateksti: Materiaalin kuvaamista varten on tehty työstökoneisiin kiinnitettävä pidike älypuhelinta varten. Samaa laitteistoa voidaan hyödyntää myös kuvan reaaliaikaisessa siirtämisessä luokan seinällä olevaan tv-ruutuun, mikä mahdollistaa koko ryhmälle yhtä aikaa tehtävät demonstraatiot työsuoritteen yksityiskohdista.

 

 

Opiskelijan näkökulma

 

Opiskelijalla on mahdollisuus oppia omaan tahtiin ja valita itselleen parhaiten soveltuva opiskelutapa: omassa rytmissä itsenäisesti tai ryhmän mukana. Opettajan tuki on tästä valinnasta riippumatta aina saatavilla. Toimintamallissa opiskelijalla on mahdollisuus oppia monikanavaisesti, koska oppimateriaali on visuaalista. Tekstitettyjä ohjevideoita on paljon. Tekstitettyjä videoita käytetään myös tehtävänannoissa. Kirjat ja havaintovälineet ovat opiskelijan käytettävissä oppilaitoksen työsalin yhteydessä.

 

Heti opintojen alussa luodaan sähköinen tutkinnon osien valintatarjotin. Opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun ohjaus tehostuu ja monipuolistuu. Lukujärjestykseen ei jää tyhjiä tunteja ja ammattiosaamisen näytöt, syventävät opinnot tai työssäoppiminen on mahdollista aloittaa yksilöllisesti.

 

Tutkinnon osan selkeys auttaa hahmottamaan osaamistavoitteet. Oman oppimisen edistymisen seuranta helpottuu oppimispäiväkirjojen (blogien) avulla ja toimii motivoivana tekijänä. Opiskelijaa ohjaavat opettajat, erityisammattihenkilöt, työpaikkaohjaajat ja opinto-ohjaaja aina tarvittaessa. Alan käytännön mukaisesti valmiiden töiden toleranssit tarkistetaan. Toimintamallissa laadunvarmistajana toimii opettaja, joka mittaa toleranssit ja antaa siten luvan viedä työhön liittyvät kuvat ja tekstit blogiin. Suurin osa ohjauksesta tapahtuu lähiopetuksen aikana, mutta sitä on tarjolla myös ryhmän sosiaalisen median alustalla, joka toimii mobiilisti myös työssäoppimisen aikana.

 

 

Opiskelijapalautteessa kehuja on saanut se, että teoriatiedon ja käytännön ohjeet saa USB-muistitikulla kurssin aluksi ja kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin:

http://m.youtube.com/#/watch?v=SU0xUi5kRVg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DSU0xUi5kRVg&gl=FI

 

Opettajan ja oppilaitoksen näkökulma                    

 

Toimintamallin käyttöönottovaiheessa opettaja tarvitsee runsaasti aikaa materiaalin tuottamiseen. Toiminnan vakiinnuttua se kuitenkin helpottaa opettajan työtä merkittävästi:

Toiminta motivoi ja haastaa myös lahjakkaimmat oppijat, ehkäisee turhautumista ja opintojen loppuvaiheen keskeyttämisiä palkkatyöhön siirtymisen vuoksi. Opinnot on mahdollista suorittaa loppuun työssäoppimallakin. Myös hitaammat oppijat saavat onnistumisen kokemuksia ja motivoituvat oppimaan lisää. Sama materiaali toimii kaikille opiskelijoille erilaisella ohjauksella ja eritasoisella tuella ja saavuttaa opiskelijan jotakin kanavaa pitkin oppimistyylistä riippumatta. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu helpottuu ja konkretisoituu omaksi poluksi. Opiskelija kartuttaa samalla omaa osaamisen digitaalista portfoliotaan ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksiaan.

 

Opettaja tekee työssäoppimispaikoista etukäteen selvityksen, jolla varmistetaan, että tutkinnon perusteiden mukainen oppiminen ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen on mahdollista. Opiskelija saavuttaa vahvat perustiedot ja -taidot ennen työssäoppimisjaksoa. Osaaminen ja jo opittu syventyy pätevyydeksi työpaikalla: työprosessit, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden hallintaan syntyy rutiineja. Ongelmana on työelämän tarjoamien mahdollisuuksien yksipuolisuus (alueellinen ongelma).

 

Opettaja ja opiskelija määrittelevät työssäoppimisen tavoitteet tutkinnonosa kerrallaan opetussuunnitelman mukaan kunkin yksilön henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Oppimispolut ja -verkostot valitaan omien vahvuuksien, preferenssien ja henkilökohtaisten suhteiden perusteella, alueellisen työvoimatarpeen mukaisesti.

 

Oppimistehtävät ja ammattiosaamisen näytöt perustuvat opetussuunnitelman perusteisiin ja arviointikriteereihin sekä voimassa olevaan opetussuunnitelmaan.

 

Oppimisen arviointia tapahtuu jatkuvasti määriteltyjen oppimistehtävien kautta ja osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöllä. Prosessissa sovelletaan jatkuvan näytön ja reflektoinnin periaatteita.

Opiskelijan itsearvioinnin lisäksi arviointia tekevät opettajat, työpaikkaohjaajat, erityisammattihenkilöt. Ryhmäkeskusteluissa palautetta tulee myös toisilta opiskelijoilta.

 

Mallin käyttöönotto vaatii vastaavalta opettajalta kykyä tuottaa (kuvata, leikata, tekstittää ja jakaa) videomateriaalia sekä ohjata opiskelijoita sosiaalisessa mediassa ja sen hyödyntämisessä opinnoissa.

 

Laitteiston on oltava kunnossa: kameran tarkkuuden on sovelluttava kuvattaviin kohteisiin, opettajan käytössä on oltava riittävän tehokas tietokone, jossa on sopiva editointiohjelma sekä riittävästi tallennustilaa.

Työsaliin pitää rakentaa eLearningPoint – itseopiskelupiste - tai vastaavat järjestelyt. Käyttöönottoaikana opettaja tarvitsee työaikaa tuottaa sisältöä, tuotantotiimiä (tekninen ja tuotannollinen asiantuntijuus) suositellaan tueksi ainakin alussa. Materiaalia tekevän opettajan on tunnettava syvällisesti opetussuunnitelma. Kaikkien materiaalia käyttävien opettajien on ymmärrettävä taustalla oleva pedagogiikka ja sen soveltaminen.

 

Pedagogiselta johtamiselta toimintamallin käyttöönotto vaatii suunnitelmallista henkilöstön osaamisen kehittämistä ja halua investoida aluksi laitteisiin ja työaikaan. Toimintamallin jalkauttaminen organisaation sisällä vaatii opettajien asenteen ja työnkuvan muutosta sekä tila- ja opettajaresurssien uudenlaista käyttöä.

 

Flexible 2.jpg

Kuvateksti: Metallityösalin eLearningPoint.

 

 

Työelämän näkökulma

 

Flexible toimintamalli avaa opetussuunnitelmat työelämän suuntaan. Materiaaleja voidaan helposti päivittää ja koska ne ovat mobiileja, niitä voi käyttää niin työssäoppimisen tukena kuin yritysten työntekijöiden täydennyskoulutusmateriaalina.

 

Oppimispaketin voi halutessaan suorittaa esim. perheyrityksessä tai tutussa työpaikassa. Ryhmän keskustelufoorumi sosiaalisessa mediassa mahdollistaa opettajan ja muiden opiskelijoiden tuen.

 

Itsenäisesti ja tuotantotehokkasti oppimaan tottuneet opiskelijat ovat valmiimpia vastaamaan työelämän vaatimuksiin heti valmistuttuaan.

 

                                                                       

 

 

 

 

RAKENTEET

RESURSSIT

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Työnjako

 • tiimityö, tiimiopettajuus, ristiinohjaus

Lukujärjestys

 • joustava, tilojen käyttöaste paranee

Modulointi

 • on koko toiminnan keskeinen periaate

Työnkuvat

 • uudistuu enemmän oppimisen ohjauksen ja osaamisperusteisten oppimismoduulien tuottajan suuntaan

Aika

 • vaatii aluksi paljon, tuotantovaihe, myöhemmin huomattava säästö

Henkilömäärä

 • toimii vähemmällä resurssilla

Laitteet

 • perustason laitteet riittää

Erityisosaaminen

 • videotuotanto, pilvipalvelut, (some)

Strateginen johtaminen ja linjaukset

 • ajanmukaiset oppimiskäsitykset ja TVT-strategia

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

 • jatkuvaa suunnitelmallista pedagogista ja TVT-orientoitunutta

Prosessin johtaminen

 • kollegiaalinen johdettu toimintamalli

Muutosjohtaminen

 • ylimmän johdon ohjauksessa yhteisenä tahtotilana

 

                     

                     

                     

                     

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                                           

Toimintamallin SWOT-analyysi

 

 

 

 

SWOT

 

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

OPISKELIJA

- oma aikataulu

- väsymätön virtuaalinen opettaja - ymmärtää osaamisen kokonaisuuden ja tavoitteet

- oma oppimistyyli mahdollistuu.

 

- oppiminen nopeutuu ja syvenee - digitaalinen portfolio

- pystyy seuraamaan oppimisprosessiaan - kaikesta jää dokumentaatio

- työnkulku vastaa todellista työelämää

- ei muista pyytää ohjausta ajoissa.

OPETTAJA

- jää ohjausaikaa

- rutiinit jää pois

- luokka- ja teoriaopetuksen tarve vähenee

- vaatii tuotantovaiheessa paljon aikaresurssia.

- oppimisen seuranta tehostuu yksilötasolla

- jatkuva itsensä kehittäminen

- pedagogiikka ei muutu vaikka siihen mahdollisuus.

OPPIMISEN TUKIPALVELUT

- verkkomateriaali käytössä 24/7

- työsalissa aina ohjaava opettaja tai erityisammattihenkilö

- oppimis-ympäristön muutoksen tarve

- mobiilius työpaikalla

- SoMe

- USB aina mukana

- kysyminen ja vastaaminen ”online”

- vajavaiset TVT-taidot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

- osaamisperusteiset moduulit sähköisessä muodossa

- OPS konkretisoituu näkyväksi toiminnaksi

- muutos-vastarinta?

- ECVET tavoitteet toteutuvat

- henkilökohtainen opintopolku mahdollistuu

- tilojen käyttö tehostuu.

- puutteellinen henkilöstön osaamisen valmennus ja resursointi

TYÖNANTAJA

- tietää etukäteen mitä opiskelija osaa

- tuntee opetuksen sisällöt ja kokonaisuuden

 

- henkilöstökoulutus - voi vaikuttaa opetuksen sisältöihin oppimistehtäviä suunniteltaessa

 

TYÖPAIKKAOHJAAJA

- ajan tasalla

- tietää etukäteen mitä ohjattava osaa

- laitekanta

- verkkoyhteydet

- samat materiaalit käytössä

- yhdessä suunnitellut oppimistehtävät

- oppimisesta jatkumo

- puutteellinen yhteydenpito ja perehdyttäminen

YHTEISKUNTA

- valmistuvilla luotettava ja dokumentoitu pätevyys

 

- standardi

 

VERKOSTOT

- avoimuus

- jakaminen

- kollaboraatio

 

- vertaisarviointi

- ennakointi

- mallintaminen

- tieto hautautuu, ei leviä

SOSIAALINEN MEDIA

- kaikki relevantit mahdollisuudet käytössä

 

- kansallinen alan foorumi

 

 

 

Flexible/ SAMI muokkaamaton

 

Flexible-toimintamallissa opiskelijat suorittavat metallialan ammatillisen perustutkinnon K3-tasoiset tehtävät itsenäisesti muistitikulle koottujen ohjeiden mukaan. Tällöin nopeimmilla opiskelijoilla on riittävän haasteellisia tehtäviä samalla kun opettajalla on aikaa ohjata muita ryhmän opiskelijoita.

Kurssin esittelyvideolla on nähtävissä, että teoriatehtävät tehdään itsenäisesti ennen käytännön harjoitteita. Harjoituksista on opettajan demoa vastaava tekstitetty video YouTubessa.

http://m.youtube.com/#/watch?v=4gDq2ZDndNo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D4gDq2ZDndNo&gl=FI

Opiskelijapalautteessa kehuja sai se, että teoriatiedon ja käytännön ohjeet sai USB-muistitikulla kurssin aluksi ja kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin.

http://m.youtube.com/#/watch?v=SU0xUi5kRVg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DSU0xUi5kRVg&gl=FI

Kurssiin voi tutustua osoitteessa:

http://www.digikoneistus.blogspot.fi/?m=1(http://m.youtube.com/#/watch?v=q9CUcQnsC1Q&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Dq9CUcQnsC1Q&gl=FI Samin teknologia-alojen mainos )

 

 

Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

 

 

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Opettajan työaika

opettajan rooli

Tilat, 

Välineet

Ryhmäytyminen?

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä

Pedagoginen näkökulma
 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?

Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?

 

 • Miten opiskelijat hyötyvät toimintamallista? 
 • Minkälaiselle opiskelijalle toimintamalli soveltuu?

 

Prosessi

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut  

 

 

 

             
Suunnittelu ennen

 

 

 

 

             
Toiminnan alussa  

 

                 
Toiminnan puolessa välissä                      
Toiminnan päättyessä                      
Toiminnan päätyttyä                      

 

 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?

 

 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?

 

 • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)

 

 • Kuka arvioi oppimista?

Itsearvointi, vertaisarvointi ja opettajan antama arvio.

 • Kuka arvioi osaamista?

 

 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?

Opetussuuntelmaan perustuvaa

 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

Opitaan refektointitaitoja, itsearvio

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?

Avaamalla tutkinnon perusteet oppimisteoiksi joissa tavoitteet täyttyvät

 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?

Jos osaat kuvata toimintamallin piirroskuvana, tee sellainen!

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?

 

 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitos-johto IT-palvelut Verkosto Työnantaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut opinnot vastaavat odotuksia motivoituneet opiskelijat   keskeytykset vähenevät, suoritettavat tutkinnot, läpäisyaste    

osaavampia

työntekijöitä

työelämän

tarpeisiin 

       
 

 

   

kasvu:

työllistyneiden määrä

   

vastavalmistuneiden  työelämän pelisäännöt ja käytänteet aiempaa tutumpia

 

       
  työelämän käytänteet ja pelisäännöt tutuiksi                    
Haasteet                      
                       
                       

 

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 

Linkit:

Kouluttautuminen:

 

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.