This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Tulevaisuuden näkökulma

AIKAMÄÄRITTELYSTÄ OSAAMISPERUSTAISUUTEEN 

OPISKELUN PÄÄTAVOITE ON AMMATTITAIDON SAAVUTTAMINEN, TYÖLLISTYMINEN JA URASUUNNITTELU

 

Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen

 

·         Pedagogisen johtamisen tärkeys korostuu, sillä oppilaitoksen rakenteiden tulee mahdollistaa yksilölliset opintopolut.

·         Opiskelijoilla tulee olla käytettävissä tarvittavat laitteet ohjelmineen Opiskelemiseen ja osaamisen näyttämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaitos voi lainata laitteita esim. kirjastostaan sekä tarjota kirjaston yhteydessä oppimisympäristön.

Esimerkkejä:

 • Tietokoneet, joilla opiskelija voi opiskella ja dokumentoida osaamistaan.
 • Sähköiset oppimisalustat, kuten interaktiivinen oppimateriaali, jonka avulla opiskelija voi opiskella etänä sekä näyttää osaamisensa oppimateriaaliin sisällytettyjen tehtävien/kokeiden avulla.
 • Pelit, joiden avulla opiskelija voi esimerkiksi opiskella yhteisöllisesti ollen fyysisesti eri tilassa verrattuna muihin opiskelijoihin.
 • Mobiililaitteet, joilla mahdollistuu yhteydenpito, videopuhelut ja ohjauskeskustelut opiskelijan toteuttaessa esimerkiksi laajennettua työssäoppimista kaukana sijaitsevassa työpaikassa
 • (Video)kamerat, jotka voivat olla integroituna mobiililaitteisiin: omien tuotosten videokuvaus ja tallenteiden toimittaminen opettajalle arvioitavaksi
 • Kun opiskelijat opiskelevat aidossa työelämässä tai opetus siirretään työvaltaiseksi, ei oppilaitoksen tarvitse välttämättä investoida kalliisiin laitteisiin
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta voidaan opintopolkuja yksilöllisesti nopeuttaa
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan opiskelua toteuttaa nykyistä paremmin erilaisissa oppimisympäristöissä, joka voi edesauttaa opintojen edistymistä etenkin niiden opiskelijoiden kohdalla, joille luokkamuotoinen ja opettajajohtoinen opiskelu ei sovi (tekemällä oppiminen, itsenäinen ja nopea ajattelu, keskittymisvaikeudet)
 • Opetuksen siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin tulee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen taito olla opettajilla riittävällä tasolla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opettajien on tunnettava tutkinnon perusteet
 • Muiden arviointiin mahdollisesti osallistuvien tahojen tulee perehtyä myös riittävällä tasolla tutkinnon perusteisiin, eli niihin alueisiin, joiden osaamista he arvioivat oppimisympäristössä

·         Opiskelijan tulee olla mahdollistaa suorittaa Tutkinnon osa kerrallaan: tällöin oppimisympäristöjä on realistisesti helpointa vaihtaa tutkinnon-osittain.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Elämän kokonaisvaltaisuus opiskelussa

Yhteiskunnallisesti opintojen järjestämiseen ja sisältöihin vaikuttavat:

Työllistymisen tukeminen ja työelämätaidot

Urasuunnittelu ja urapalveluohjaus

Muokkaamaton

 


 

AIKA MÄÄRITTELYSTÄ OSAAMISPERUSTAISUUTEEN



 

OPISKELUN PÄÄTAVOITE ON AMMATTITAIDON SAAVUTTAMINEN, TYÖLLISTYMINEN JA URASUUNNITTELU



 

 

YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN MAHDOLLISTAMINEN

 

·         Pedagogisen johtamisen tärkeys korostuu, sillä oppilaitoksen rakenteiden tulee mahdollistaa yksilölliset opintopolut.

·         Opiskelijoilla tulee olla käytettävissä tarvittavat laitteet ohjelmineen Opiskelemiseen ja osaamisen näyttämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaitos voi lainata laitteita esim. kirjastostaan sekä tarjota kirjaston yhteydessä oppimisympäristön.

o    Esimerkkejä:

§  Tietokoneet, joilla opiskelija voi opiskella ja dokumentoida osaamistaan.

§  Sähköiset oppimisalustat, kuten interaktiivinen oppimateriaali, jonka avulla opiskelija voi opiskella etänä sekä näyttää osaamisensa oppimateriaaliin sisällytettyjen tehtävien/kokeiden avulla.

§  Pelit, joiden avulla opiskelija voi esimerkiksi opiskella yhteisöllisesti ollen fyysisesti eri tilassa verrattuna muihin opiskelijoihin.

§  Mobiililaitteet, joilla mahdollistuu yhteydenpito, videopuhelut ja ohjauskeskustelut opiskelijan toteuttaessa esimerkiksi laajennettua työssäoppimista kaukana sijaitsevassa työpaikassa

§  (Video)kamerat, jotka voivat olla integroituna mobiililaitteisiin: omien tuotosten videokuvaus ja tallenteiden toimittaminen opettajalle arvioitavaksi

§  Kun opiskelijat opiskelevat aidossa työelämässä tai opetus siirretään työvaltaiseksi, ei oppilaitoksen tarvitse välttämättä investoida kalliisiin laitteisiin

§  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta voidaan opintopolkuja yksilöllisesti nopeuttaa

§  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan opiskelua toteuttaa nykyistä paremmin erilaisissa oppimisympäristöissä, joka voi edesauttaa opintojen edistymistä etenkin niiden opiskelijoiden kohdalla, joille luokkamuotoinen ja opettajajohtoinen opiskelu ei sovi (tekemällä oppiminen, itsenäinen ja nopea ajattelu, keskittymisvaikeudet)

§  Opetuksen siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin tulee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen taito olla opettajilla riittävällä tasolla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opettajien on tunnettava tutkinnon perusteet

§  Muiden arviointiin mahdollisesti osallistuvien tahojen tulee perehtyä myös riittävällä tasolla tutkinnon perusteisiin, eli niihin alueisiin, joiden osaamista he arvioivat oppimisympäristössä

·         Opiskelijan tulee olla mahdollistaa suorittaa Tutkinnon osa kerrallaan: tällöin oppimisympäristöjä on realistisesti helpointa vaihtaa tutkinnon-osittain.

 

Aidosti henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

·         Opiskelijan näkökulmasta aito henkilökohtainen opiskelusuunnitelma perustuu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen läpi opintojen, peilaten osaamista tutkinnon perusteiden kriteereihin.

o   Opettajan on tunnettava tällöin tutkinnon perusteet

·         Jotta työelämässä voidaan suorittaa mahdollisimman paljon tutkinnosta, tulee työelämänedustajan ja opettajan tehdä yhteistyössä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa siltä osin, kuin työelämässä on tavoitteena suorittaa tutkintoa

o   Opettajan, opiskelijan ja työelämän tulee olla tietoisia työpaikan mahdollisuuksista opiskella tutkinnonperusteiden mukaisia asioita

o   Työpaikkaohjaajan tulee olla tietoinen opiskelijan tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä

·         Henkilökohtaistaopiskelusuunnitelman edistymistä voidaan seurata ja ohjata sosiaalisen median avulla esimerkiksi siten, että opiskelija kirjoittaa blogia, videokuvaa tai valokuvaa työtehtäviään ja työprosessejaan

·         Yhteisopettajuuden ja yhteisen suunnittelun avulla tutkinnonosien kokonaisuuksien suunnittelu mahdollistuu parhaiten

·         Sähköinen eHops mahdollistaa tulevaisuudessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen, opinnollistamisen ja mahdollistaa tiedon kulun opintojen suorituksista opiskelijan vaihtessa opiskelupaikkaa

o    Tarpeena on tutkinnon perusteiden tunteminen ja tulkinta

 

o    Ajatuksia sähköiseen opiskelusuunnitelmaan, mitä se voisi sisältää:

§  Opisekelijan tiedot sähköisesti

§  Tutkinnon perusteet kriteerittäin sähköisesti

·         Kriteerin alla:

o    Opiskelu

§  Oppimisympäristö

§  Aikataulu opiskelulle

§  Oppimisen arviointi

·         itsearviointi

·         oppimisen arvioija

·         näyttövalmius saavutettu/ei saavutettu

o    Osaamisen näyttäminen

§  osaamisen näyttöpaikka

§  aikataulu osaamisen näyttämiselle

§  osaamisen arviointi

·         itsearviointi

·         arvioijat

·         osaamisen numeerinen arviointi

 

 

Rakenteet ja tilat

 

·         Kun osa opiskelijoista toteuttaa opiskelua pääsääntöisesti yksilöllisenä opintopolkuna, voi oppilaitoksesta vapautua tiloja. Tästä syntyvällä säästöllä voidaan puolestaan kohdentaa rahaa:

o    Tarvittavien laitteiden hankintaan, joita yksilöllisissä opintopoluissa tarvitaan (esim. lainattavat mobiililaitteet).

o    Ottaa lisää opiskelijoita vapautuviin tiloihin.

o    Kehittää nuorisotakuuseen liittyen esim. moniammatillista uusistartti toimintaa.

o    Aloittaa ohjaamotoiminta, jossa opetusta ja tukea annetaan niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jotka tarvitsevat erityistä tukea.

·         Ammattitaitoa täydentävien opintojen aito integroiminen ammatillisiin opintoihin

o    Vapaavalintaisesti kurssien tarjoaminen niille, jotka haluavat varmistaa jatko-opintovalmiudet

·         Yhteisopettajuus tulee mahdollistaa

o     esimerkiksi ammattitaitoa täydentävät opinnot saadaan tällä tavoin integroitua ammattitaitoa täydentäviksi opinnoiksi

 

Luokista poisoppiminen ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönotto vaatii muutosjohtajuutta, strategioiden linjaamista ja rakenteellisia ratkaisuja (esim. opettajankoulutuksen näkökulma?)

 

 

Kun osa opiskelijoista toteuttaa opiskelua pääsääntöisesti yksilöllisenä opintopolkuna oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, voidaan osan opettajien työaikaa kohdentaa näiden opiskelijoiden ohjaamiseen

 

 

 

 

 

 

Yksilölliset opintopolut ja etäoppiminen mahdollistuvat:

 

·         Erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä nykyistä laajemmin. Opiskelun suunnittelu ja oppimisen seuraaminen sekä osaamisen näyttämisen tulee suunnitella eri oppimisympäristöissä.

·         Itsenäinen oppimateriaalin hyödyntäminen ja itsenäisen opiskelun mahdollistaminen ja osaamisen näyttäminen uusissa ympäristöissä niille, joilla on valmiudet itsenäiseen opiskeluun. Tämä mahdollistaa entistä paremmin työelämän ja opintojen yhteensovittamisen tai esimerkiksi lasten kotihoidon ja opiskelun.

·         Lisäämällä interaktiivisten oppimateriaalien käyttöä, joihin tallentuu opiskelijan opiskelut. Tärkeää on myös, että opettaja voi seurata opiskelun ja oppimisen edistymistä sekä voi arvioida opiskelijan osaamista.

·         Luovuuden tukemalla, esimerkiksi mahdollistamalla erilaisen osaamisen yhdistäminen osaksi tutkintoa. Tämä mahdollistuu yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa, yhteistyössä eri oppilaitosten välillä sekä yhteistyössä oman oppilaitoksen eri koulutusalojen välillä.

 

 

Itsenäistä opiskelua toteutettaessa opiskelijoiden tulee:

·         Tuntea tutkinnon perusteiden tavoitteet

·         Tuntea arvioinnin perusteet

·         Omata riittävät oppimisvalmiudet sekä vastuunottokyky opintojen etenemisestä.

·         Omata riittävä median lukutaito sekä taito arvioida tiedon todenperäisyyttä

·         Omata riittävät itsearviointitaidot

·         Osata opiskella tavoitteellisesti

·         Johtaa itseään ja toimintaansa opintojen etenemisen vaatimalla tavalla

 

 

Elämän kokonaisvaltaisuus opiskelussa

·         Opiskelu ja opiskelijan ohjaaminen ei ole enää vain oppimisen ohjaamista.

·         Opiskelijan ohjaamista kokonaisvaltaisesti kuvaavat:

·         Ammattitaidon saavuttaminen

·         Opiskelijan hyvinvointi

o    Terveys (erityisesti mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi)

·         Elämänhallinta

o    Taloudenhallintataidot

·         Riippuvuudet

o    Päihteet

o    Peliriippuvuus

·         Rikosten vaikutukset alalla toimimiseen

·         Palvelusektorin palveluihin ohjaaminen ja palveluiden olemassaolosta kertominen

o    Eli kertominen myös muiden palvelujen olemassa olosta kuin oppilashuollosta. Osa opiskelijoista haluaa omaehtoisesti hakeutua koulun ulkopuolisiin palveluihin mieluummin.

·         Yli sektorien ulottuva yhteistyö

o    Joskus opiskelija toivoo tutun aikuisen tulevan hänen kanssaan ensimmäistä kertaa käymään uudessa palvelussa. Joskus opettaja edustaa tätä tuttua ja luotettavaa aikuista opiskelijan elämässä.

o    Moniammatillisissa yhteistyöpalavereissa on tärkeää saada tietoa niistä asioista, jotka voivat tukea opiskelujen etenemistä. Joskus opettajan voisi olla hyvä olla edustamassa tätä näkökulmaa, sillä hän tietää parhaiten opiskelijan opiskeluun liittyvät asiat.

o    Salassapitovelvollisuus tulee huomioida ja ymmärtää, ettei opiskelija välttämättä aina halua opettajan tietää hänen sosiaalisista ja terveydellisistä taustoista. Joskus opiskelija on saattanut kuitenkin nimenomaisesti kertoa näistä opettajalle ja opettaja näin ollen on tietoinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät kuitenkaan voi kertoa asioita ilman opiskelijoiden lupaa ja joissakin tapauksissa ilman huoltajan lupaa.

·         Kansalaistietous

o    Palvelutietous

o    Yhteiskuntavastuu ja työn merkityksen ymmärtäminen kansantalouden näkökulmasta

o    Vastuuottokyky

·         Elinikäisen oppimisen avaintaidojen aktiivinen käyttäminen

o    Elinikäisen oppimisen avaintaidot tulla olla käytössä koko tutkinnossa

·         Perheen ja opiskelun yhteensovittaminen

·         Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus

·         Oppimisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa

·         Oppimistyylien huomioiminen opetuksessa

 

Pedagogisen johtamisen näkökulmasta opiskelijan hyvinvoinnin tukemista voidaan strategisesti suunnitella hyödyntämällä nuorten hyvinvoinnista tehtävää tutkimustietoa, kuten alueen kouluterveyskyselyn tuloksia.

 

 

Opetuksen yhteisöllisyys ja ajankohtaisuus

·         Opiskelijat mukana opetuksen suunnittelussa

·         Ilmiöpohjaisuus: Eri oppiaineiden ja koulutusalojen yhdistetyt teemat ja yhteinen opiskelu

·         Virtuaalioppilaitokset ja virtuaalioppimisympäristöjen hyödyntäminen

 

 

 

 

 

YHTEISKUNNALLISESTI OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN JA SISÄLTÖIHIN VAIKUTTAVAT

 

Nuorisotakuu ja koulutustakuu

·         Nuorisotakuun onnistumista tukee osaamisen ja tekemisen opinnollistaminen.

·         Työpajatoiminnan opinnollistaminen

o    Ammattistarttiopintojen opinnollistaminen

·         Työelämäkokemuksen opinnollistaminen (myös opiskeltavan ammattilan ulkopuolisen työkokemuksen)

 

Pedagogisen johtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että opinnollistamisesta vastuulliset tahot osaavat peilata osaamista ja tekemistä tutkinnon perusteisiin

Nämä tahot voivat olla auttamassa yhteistyötahojen työtä opinnollistamisessa, kuten työpajatoiminnan opinnollistamisessa.

 

 

Työvoimatarve ja asiakkaat

·         Pienemmät ikäluokat suorittavat töitä

·         Ikääntyvien määrä kasvaa

o    Osatyökykyiset työmarkkinoilla kollegoina

o    Hiljaisen tiedon jakaminen työelämässä

o    Ikääntyneiden johtaminen, kun työelämässä siirrytään johtotehtäviin

o    Ikääntyneet asiakkaana

o    Ikääntyneille suunnattujen uusien palvelu- ja tuote-innovaatioiden kehittäminen

o    Työkykyisyyden ja työnteon tärkeys korostuu, kun pienempien ikäluokkien tulee huolehtia kansantaloudesta ja riittävistä yhteiskunnan palveluista

·         Yritysten siirtyminen ulkomaille

o    Työperäinen maastamuutto

o    Etätyöt

·         Kansainvälinen yhteistyö

·         Alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioiminen

 

 

 

TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN JA TYÖELÄMÄTAIDOT

Työelämätaidot

·         Vastuullisuus tuloksellisuudesta ja kehittämisestä

·         Työhyvinvoinnista huolehtiminen

·         Työuupumuksen merkkeihin reagointi varhaisessa vaiheessa

o    Työn uudelleen järjestäminen

·         Kiireen ja stressin sietokyky

·         Suhdannevaihtelujen ymmärtäminen

o    Kyky käsitellä henkisesti irtisanomiset

o    Työpaikan vaihdokset

o    Uuden työuran suunnittelu

·         Eettisyys

·         Ekologisuus

·         Opetuksessa voidaan tehdä työelämän kanssa yhteistyötä

o   Asiakasprojektit

o   Työelämän edustajat opettajana työpajalla

o   Yhteisesti osittain jaetut työtilat työpaikan ja oppilaitoksen kesken

§  Kustannusten jakaminen tuo tehokkuutta

§  Synergiaetu: oppilaat voivat osallistua aitojen asiakastöiden tekemiseen ja yritys saa helpotusta työtehtävien hoitamiseen

§  Oppilaitoksen tilojen tarjoaminen työtilana erityisesti aloittaville yrittäjille

·         Opiskelevat

·         Vastavalmistuneet

 

Työllistymisen tukeminen

·         Alueellisen työvoimatarpeen huomioiminen ja yhteistyö työelämän kanssa opintojen aikana

·         Työllistymisen tukeminen ohjaamalla opiskelijoita sellaisiin työssäoppimispaikkoihin, joissa lähitulevaisuudessa työvoimatarvetta

·         Työhakemuksen ja ansioluettelon tekeminen opintojen aikana

·         Työhaastatteluun valmistautumiseen ohjeistaminen

·         Yrittäjyysopinnot osana opintoja: opiskelijalla realistinen ymmärrys yritystoiminnan merkityksestä ja yrittäjyyden mahdollisuuksista itsensä työllistävänä valintana (+ yrittäjämäisten toimitatapojen kehittäminen koulutuksessa ja hyödyntäminen työelämässä ilman varsinaista yrittäjänä toimimista)

 

Urasuunnittelu, urapalveluohjaus

·         Ohjaaminen opiskelupaikan vaihdoksissa

o    Terveydelliset syyt

o    Intressiperustaisuus

 

Alan vaihtajille, omaa alaa etsiville ja kuntouttavana polkuna voitaisiin kartoittaa (tarvittaessa kartoittaahteistyössä työvoimakeskusten kanssa):

·         Mitä käytännössä mahdollista opiskella?

o    Terveydelliset rajoitteet

o    Sosiaaliset rajoitteet (esim. perheen sijainti)

o    Taloudelliset rajoitteet ja mahdollisuudet

·         Ns. uratarjottimelle voitaisiin kerätä tietoa:

o    Koulutusta on tarjolla oppilaitoksissa x:

o    Koulutus alkaa:

o    Koulutus kestää:

o    Yksilöllisesti opintopolku voidaan järjestää: 

o    Koulutus vastaa työmarkkinatilannetta:

o    Oppisopimuksen/tuetun oppisopimuksen realistiset mahdollisuudet:

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.