This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Kiltakoulut-osamalli

Työturvallisuuden perusteet toiminnallisesti ja pelillisesti opetattuna

Oppilaitoksessa toteutettavia työvaltaisia ja pelillisiä Pintakilta-osamalleja

Seuraavassa kuvataan Pintakilta-toimintamallin osamalleja, joiden avulla pelillisyyttä ja asiakasprojektitöitä käytetään opiskelijoiden aktivoinnissa ja oppimisen syventämisessä. Tässä osiossa keskitytään pedagogisiin menetelmiin ja työsalissa tehtäviin järjestelyihin. Pintakilta-toimintamalliin kuuluu olennaisesti myös sosiaalisen median hyödyntäminen, joka on kuvattu osiossa Mobiilioppimisen ABC. Pintakilta-toimintamallia kehitetään edelleen ja sovitetaan muille aloille Kiltakoulut.fi -hankkeessa, jonka pedagogisen toimintamallin kuvaus valmistuu syksyllä 2013.

 

Työturvallisuuden opettaminen työvaltaisesti pelillisyyttä hyödyntäen

Kaikilla aloilla, joilla työskennellään työsalissa tai oikeassa työelämässä, työturvallisuuden syvällisestä ymmärtämisestä on huolehdittava ennen käytännön työtehtävien aloittamista ensimmäisen vuoden syksyllä. Pintakilta-mallissa työturvallisuuden opettaminen toteutetaan mahdollisimman toiminnallisesti ja pelillisyyttä hyödyntäen, vaikka toimintaympäristönä on oppilaitoksen luokkahuone ja työsali. Toimintatapa perustuu opiskelijan aktivoimiseen. Pelissä menestyminen vaatii turvallisuusnäkökohdista puhumista. Hyviä toimintatapoja ja parannuskohteita etsiessään opiskelija joutuu pohtimaan itse, ovatko tarkasteltavat tilat ja suojavarusteet kunnossa turvallisuuden näkökulmasta. Aktiivinen ote turvallisuuskysymyksiin perehtymisvaiheessa siirtyy myös tilanteisiin työsalissa ja työelämässä.

pintakilta työturvallisuus haalarit.jpg

Kuva 1. Työturvallisuutta toiminnallisesti: Aloittelevan opiskelijan pitäisi oppia huomaamaan puutteet ja oikein tehdyt asiat. Tytön haalareiden hihan resori pitäisi olla hihan sisällä piilossa ja lahkeen resori kengässä. Pojalla haalarien vetoketju on liikaa auki pintakäsittelytöihin, kun tytöllä kaulan alue on hyvin suojattu.

Työturvallisuuteen perehtyminen aloitetaan ensimmäisen lukukauden ensimmäisinä päivinä. Vanhemmat opiskelijat opastavat nuorempia. Ennen työsalin tutkimista luokkaan tulee kaksi vanhempaa opiskelijaa, joilla on erilaisia puutteita ja vahvuuksia suojavarusteissaan kuten kuvassa 1. Ensimmäisen vuoden opiskelijat joutuvat itse miettimään, mitkä asiat varusteissa ovat kunnossa ja mitkä pitää korjata. Haalareihin pukeutuneet opiskelijat korjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden havaitsemat puutteet, mikä jättää vahvemman muistijäljen kuin esimerkiksi saman asian pohtiminen kuvan avulla.

Työsaliin siirrytäessä jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija joutuu etsimään sieltä viisi turvallisuuspuutetta. Kameraa käytetään dokumentoinnissa. Aiheesta keskustellaan ryhmässä ja kirjoitetaan lopuksi blogimerkintä.

Opettajan rooli toimintamallissa on ohjata, osoittaa mahdollisesti havaitsematta jääneitä seikkoja opiskelijoille ja syventää tarpeen mukaan keskustelua. Mitä enemmän opiskelijat itse löytävät turvallisuuteen liittyviä seikkoja, sitä paremmin he sisäistävät ne. Opettaja myös ohjaa positiiviseen vuorovaikutukseen ja avoimeen opittavan asian ihmettelyyn ryhmässä: tyhmiä kysymyksiä ei ole. Pelillisyyttä käytetään kiinnostuksen ja aktiivisuuden herättämiseen muissakin sellaisisa aiheissa, joissa opiskelijoiden on koettu aktivoituvan hitaasti.

Pintakilta-oppimisympäristössä omalla tai koululta lainassa olevalla mobiililaitteella valokuvaaminen sekä kuvien ja tekstien julkaiseminen avoimessa blogissa on päivittäinen toimintatapa. Malli on kuvattu Mobiilioppimisen ABC:ssä (linkki).

Vuosittain päivittyvä työturvallisuusaineisto on osoitteessa http://pintakilta.wikispaces.com/Ty%C3%B6turvallisuus.

Ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien esittäminen opiskelijoille tavoitetta asetettaessa

Pintakilta-toimintamallissa kunkin opintojakson tavoitteet muodostetaan opetussuunnitelmaan kirjattujen ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteereiden avulla. Tavoitteiden perustana olevat kuvaukset opettajan valitsemine painopistealueineen ovat jatkuvasti nähtävillä Pintakilta-wikissä. Tavoitteet kerrataan puolessa välissä opintojaksoa. Opintojakson lopussa opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen ja arvioi omaa osaamistaan arviointikriteereiden avulla. Jokaisen opiskelijan kanssa käymässään 15 min opettaja antaa palautetta ja oman opiskelijan oppimisesta. Hyvin perusteltu itsearviointi voi aiheuttaa opettajan arviointiin korottavasti.

Pintakita arviointikriteerit wikissa.jpg

Kuva 2. Pintakilta-wikissä on koko ajan kirjautumatta nähtävillä ammattitaitovaatimukset ja käytössä olevat arviointikriteerit

Vertaisoppiminen ja tutortoiminta

Vertaisoppimista hyödynnetään Pintakilta-toimintamallissa ensimmäisistä päivistä alkaen koko opintojen ajan ja ryhmähenkeen panostetaan paljon. Koko osaston toimintakulttuurissa nopeammin asian omaksuvat opiskelijat oma-aloitteisesti auttavat hitaammin eteneviä. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat toimivat ammatillisissa kysymyksissä alempien vuosikurssien opiskelijoiden tutoreina. Tutorin asema ei ole itsestäänselvyys vaan tutorin merkkinä olevat valkoiset haalarit pitää ansaita ammattitaito osoittamalla.Tutortoiminnan nähdään myös vahvistavan tutorin omaa ammatti-identiteettiä: kun pääsee opastamaan muita, joutuu kertaamaan ja varmistamaan oman osaamisensa ja jäsentämään sitä entistä tarkemmin. Tutorin asema tuo myös uutta vastuuta: tutor-opiskelijan tehtävä on esim. tarkkailla hiomapaperihyllyä ja tarvittaessa tehdä opettajalle lista vähiin käyvistä tarvikkeista. Valkoiset haalarit voi myös menettää toimimalla annettujen rajojen vastaisesti.

Osaston jaksotukset pyritään järjestämään siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa työsalissa työskentelee aina toisen tai kolmannen vuoden opiskelijaryhmä. N. 20 aloittavan opiskelijan ryhmään tulee heti opintojen alussa neljä tutoria . Kaikkien vuosikurssien opiskelijat tutustuvat myös nopeasti toisiinsa, joten kiusaaminen vähenee. Vertaisoppimisen käyttöönotto vaatii koko osaston opettajilta yhtenäistä pedagogista linjaa ja avointa yhteistyötä. Opettajien on hallittava hyvin sekä substanssiasiat että ryhmän ja opiskelijoiden ohjaus, jotta myös ohjaamaan ohjaaminen onnistuu.

Pintakilta tutor ohjaa.jpg

Kuva 3. Tutoropiskelija valkoisessa haalarissa ohjaamassa harmaahaalarista opiskelijaa käytännön työssä oppilaitoksen työsalissa.

 

Projektioppiminen

Pintakilta-mallissa toisen ja kolmannen vuoden opinnot perustuvat suurelta osin pitkäkestoisten opiskelijoita innostavien projektitöiden tekemiseen. Opettajan aktiivisuutta ja verkostoa tarvitaan, jotta nämä projektit voidaan hoitaa oikeina asiakastöinä. Ihannetilanteessa esim. autoon liittyvä projekti voisi olla useiden ammattialojen yhteinen.

Projektin alussa tutkitaan eri vaihtoehdot projketeiksi kelpaavista muutamista asiakastöistä, jonka jälkeen opiskelijat valitsevat niistä mieluisimman. Projektin suunnittelun aluksi nimetään opiskelijaprojektipäällikkö, opiskelijatyönjohtaja ja opiskelijamarkkinointipäällikkö. Valinnat osuvat yleensä nopeutettuihin opiskelijoihin, joilla on suoritettuna jo jokin muu tutkinto.

Opiskelijajohto miettii yhdessä opettajan ja ryhmän kanssa projektin aikataulutusta ja työnjakoa. Projektien oppimisluonteen vuoksi aikatauluista tehdään aluksi huomattavasti väljempi kuin työelämässä, jotta tarvittaessa ehditään tekemään osioita uudelleen. Ryhmä jaetaan n. neljän hengen tiimeihin, joita muodostuu ryhmäkoosta riippuen 3-5. Tiimeille vaällitaan opiskelijatiiminjohtajat. Vastuu aktivoi ja motivoi opiskelijoita, joten tiimien rakenne ja koko voivat vaihdella projektin aikana. Projektin etenemistä seurataan ja tarvittavia aikataulu- ja työnjakomuutoksia tehdään viikottaisissa tiimipalavereissa. Projektit huipentuvat Pintakillassa keväiseen autonäyttelyyn: opiskelijat pääsevät näytteilleasettajina esittelemään projektin tulosta.

Opettaja suorittaa arviointia projektin edetessä työelämään ja alakohtaisiin arviointikriteereihin suoritusta verraten. Projektityön arviointi vaatii opettajalta substanssin ja projektimaisen työntekemisen kokemusta ja kokonaisuuden ymmärrystä.

Oppilaitosjohdolta vaaditaan halua ja kykyä antaa opiskelijoiden tehdä asiakasprojekteja. Myös esim. messuille osallistuminen vaatii joko hyviä verkostoja tai rahallista panostamista.

Pintakilta opiskelijat projektityon touhussa.jpg

Kuva 4. Pintakillan opiskelijat autoprojektityön touhussa. Käytännön työn lisäksi opiskelijat huolehtivat myös projektin suunnittelusta, aikataulutuksesta sekä budjetista ja sen pitävyydestä.

************


.
 


 


 

 

 


 

 


 

Mitä työvaltainen oppiminen tai pelillisyys tarkoittaa omassa toimintamallissa?

 

 

Mitkä ovat tekijät, jotka puoltavat toimintamallin käyttöä?

Mitä asioita pitää olla järjestyksessä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön ja toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti?

Opettajan työaika

opettajan rooli

Tilat, 

Välineet

Ryhmäytyminen?

Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä

Pedagoginen näkökulma
 • Millaiseen pedagogiseen ajatteluun toimintamalli perustuu?

Miten pedagogiikka mallissa ilmenee?

 

 • Miten opiskelijat hyötyvät toimintamallista? 
 • Minkälaiselle opiskelijalle toimintamalli soveltuu?

 

Prosessi

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitosjohto IT-palvelut Verkosto Työn-antaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Toimintamallin käyttöönoton perustelut  

 

 

 

             
Suunnittelu ennen

 

 

 

 

             
Toiminnan alussa  

 

                 
Toiminnan puolessa välissä                      
Toiminnan päättyessä                      
Toiminnan päätyttyä                      

 

 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?

 

 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?

 

 • Millä välineillä ja miten opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)

 

 • Kuka arvioi oppimista?

Itsearvointi, vertaisarvointi ja opettajan antama arvio.

 • Kuka arvioi osaamista?

 

 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?

Opetussuuntelmaan perustuvaa

 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

Opitaan refektointitaitoja, itsearvio

Tutkintoperusteisuus

 • Miten työssäoppimisen tutkinnon perusteisuus varmistetaan?

Avaamalla tutkinnon perusteet oppimisteoiksi joissa tavoitteet täyttyvät

 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?

Jos osaat kuvata toimintamallin piirroskuvana, tee sellainen!

 

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.), ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?

 

 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

 

 

Prosessikuvaus
  Opiskelija Opettaja Tuki-palvelut Oppilaitos-johto IT-palvelut Verkosto Työnantaja Työpaikan IT-infra Työpaikka-ohjaaja Some-välineet Muuta; mitä, kuka?
Edut opinnot vastaavat odotuksia motivoituneet opiskelijat   keskeytykset vähenevät, suoritettavat tutkinnot, läpäisyaste    

osaavampia

työntekijöitä

työelämän

tarpeisiin 

       
 

 

   

kasvu:

työllistyneiden määrä

   

vastavalmistuneiden  työelämän pelisäännöt ja käytänteet aiempaa tutumpia

 

       
  työelämän käytänteet ja pelisäännöt tutuiksi                    
Haasteet                      
                       
                       

 

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 

Linkit:

Kouluttautuminen:

 

 

Kerrothan vinkkejä työryhmälle muista hyvistä mallinnuksista!

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Projektioppiminen:
Arviointikriteerit tulevat suoraan OPS:sta, opettaja suorittaa arviointia projektin edetessä työelämään suoritusta verraten. Projektityön arviointi vaatii opettajalta substanssin ja projektimaisen työntekemisen kokemusta tai ymmärrystä. @AnuK1
anonymous   (03.01.2013 17:26)