This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yksilöllisten opintopolkujen edut ja haasteet

Yksilöllisten oppimispolkujen edut ja haasteet eri näkökulmasta

 

YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN SWOT

 

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

OPISKELIJA

Toimiva HOPS

- Tarpeet, tavoitteet ja toiveet voidaan huomioida

- Opiskelijan lähtökohdat ja valmiudet voidaan huomioida

- Osaamisen tunnustaminen

- Aikaisempien opintojen tunnistaminen

- Opintoja voidaan suorittaa erilaisessa järjestyksessä

- Opiskelijan omia verkostoja voidaan hyödyntää

- Opintoihin kuluva aika voi vaihdella yksilöllisesti

- Opiskelijan oppimistyylin

 ja vahvuuksien hyödyntäminen (esim. tekemällä oppija)

- Toimiva yksilöllinen lukujärjestys

- Tiedonhallinnan helpottuminen: opintoihin liittyvät materiaalit voi tallentaa kootusti samaan paikkaan

 

Työelämävalmiudet ja työllistyminen

- Elinikäisen oppimisen avaintaidot paranevat

- Opiskelija voi oppia laajempia kokonaisuuksia

- Valmiimpi työelämään

- Työvaltaisessa opiskelussa laajat kokonaisuudet prosesseineen

- Verkostoituu jo opiskelu-aikana työpaikkojen kanssa

- Työllistymistä ja uraohjausta voidaan varmistaa

 

Motivaatioon liittyvät tekijät

- Yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittyminen

- Nopeampi valmistuminen työelämään tai/ja jatko-opintoihin

- Tukee motivaatiota

- Opiskelija oman oppimisprosessinsa keskiössä - subjektius

 

Yhteisöllisyys

- Vertaistuen ja vertaisoppimisen hyödyntäminen

- tukea ja työkaluja yhteisölliseen oppimiseen

 

Tarkoituksenmukaisuus

- Monipuoliset etäopiskelumahdollisuudet: opiskeluun liittyviä materiaaleja ja tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja muokata verkkoyhteyden kautta

- Varmistaa valmistumista

- Mahdollistaa joustavuuden ja suuremman valinnaisuuden

- Alakohtaiset ratkaisut ja sovellukset

- Kaikkia polkuja ei voi tarjota kaikille opiskelijoille

- oppimisen käytänteet ovat vasta muotoutumassa

 

Ryhmän tuki

- Ryhmän tuki voi vähentyä

- Ryhmän tuki voi puuttua

 

Kokonaisuuden hallinta

- Opintojen kokonaisuuden hallinta voi olla haasteellista (teoria ja käytäntö)

- Liian yksipuoliset työtehtävät työssäoppimispaikalla

- Tutkinnon perusteiden kriteerien täyttyminen

-Kokonaisuuden hallinta (tutkinnon perusteet ja oppimisympäristöt) on

haastellista opiskelijalle

 

Oppimisen ja osaamisen näyttäminen

- Ammatillista osaamista voi monilta osin olla haastavaa oppia ja osoittaa verkko-oppimisympäristöjen välityksellä

Mahdollisuuksia erilaisille oppijoille

- Opiskelijat tasavertaisia poluille pääsyyn

- Mahdollisuus oma-aloitteisille, vastuullisille opiskelijoille

- Mahdollisuus erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

- Nuoremmat ja vanhemmat opiskelijat voivat toimia työpareina

- Opiskelijalla mahdollisuus olla yhteydessä vertaisiinsa

- Joustavuus

 

Oppimisen kirjaaminen ja seuraaminen

- Oppimispäiväkirja (esim. portfolio, blogi)

- Järkevät oppimistehtävät

oman ohjaajan auttaminen

- Reaaliaikainen opintojen seuraaminen mahdollista

 

Verkko oppiminen

- Verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen koulutuksessa (oppijalähtöinen oppiminen ja yhteisöllinen oppiminen)

- Verkko-oppimisympäristön käytön jatkuminen koulutuksen jälkeen

- Verkko-oppimisympäristön käyttöoikeuden säilyminen: oppimista edistävien työkalujen ja oppimateriaalien käyttö opintojen päätymisen jälkeen, aiemmin opittuun palaaminen

 

Yhteissuunnittelu eri toimijoiden kanssa

 

Työvaltaisuus ja työllistyminen

- Opiskelijan työllistyminen työssäoppimispaikkaan kesätöihin ja valmistuttua.

- Pääsee tekemään oikeita asioita oikeille asiakkaille ! 

 

Syrjäytymisen ehkäisy

 

HOPS:n ajantasaisuus

- Virhearviointi opiskelun alussa

- Osaaminen ei ole riittävän laaja-alaista ellei  pääsekään tekemään OPSin mukaisia työtehtäviä. 

- Teoria ja käytäntö eivät kohtaa

- oppimisen sekä osaamisen osoittamistapojen kirjon supistuminen

-Opiskelijan sitoutuminen

työhön

- Opiskelijan valmiudet

- Sopivien työssäoppimispaikkojen löytäminen?

 

 

- Opiskelijan väsyminen

- verkon ulkopuolella tapahtuvan yhteistoiminnan väheneminen

 

OPETTAJA

Toimiva HOPS

- Aikaisempien opintojen tunnistaminen

- Osaamisen tunnustaminen

- Henkilökohtaistaminen mahdollistuu

- Joustavuus lisääntyy

 

Ohjausosaamisen hyödyntäminen

- Opettajan rooli  yksilöiden ohjaajana, valmentaja - oppimisen mahdollistaja. 

 

Oppimiskumppanuus

- Osaaminen tuplana (ohjaajan-ohjaajan tuki ja yhteistyö)

- Oppimis- ja kehittämiskumppanuuksia

 

Opetuksen ja työn monipuolisuus

- Tuo vaihtelua ja on palkitsevaa

- Erilaiset pedagogiset ratkaisut mahdollistuvat

- Verkko-oppimisympäristön, sen työvälineiden sekä sosiaalisen median työtapojen hyödyntäminen opetuksessa

- Ryhmän pienentyessä opetus yksilöllisempää

- Monipuoliset etätyöskentelymahdollisuudet: opetukseen liittyviä materiaaleja ja tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja muokata verkkoyhteyden kautta

 

Tiedon hallinta

- Tiedonhallinnan helpottuminen: opintoihin liittyvät tehtävämateriaalit voi tallentaa kootusti samaan paikkaan

- Opiskelijan työskentelyn etenemistä voi seurata verkon kautta

Asenteet ja valmiudet

- Opettajien valmiudet, osaaminen, asenne ei kaikilla kohdallaan

- Vanhoista toimintatavoista ja rutiineista luopuminen

- Opettajan ammattitaidon riittävyys

- Kaikki yksilölliset polut eivät sovi kaikille

 

Oppimisen ja osaamisen jatkuva seuraaminen

- Vaatii jatkuvaa tsekkaamista, miten tutkinnon osan/osien ammattitaitovaatimukset ja työtehtävät vastaavat/kohtaavat

- Seurannan raskaus, kirjaamisten unohtaminen sekä sekaantuminen

 

Ajan käytön suunnittelu

- Ajan käyttö haasteellista

- Työtehtävien pirstaleisuus

 

Uuden toiminnan käyttöönotto

- Mahdollistuuko siirtymävaiheessa lisäresurssi?

- Tasapainon löytäminen: hyöty/vaiva

 

 

 

- Verkko-oppimisympäristö ei sovellu kaikkeen ammatilliseen opetukseen

Kehittymismahdollisuudet

- Kehittymismahdollisuuksia uralla

- Ajantasaista osaamista

- verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen opetuksessa (tehtävien suunnittelu, opiskelijoiden työskentelyn seuraaminen ja ohjaaminen)

- Työnkiertomahdollisuus to-paikassa

 

Työn mielekkyys

- Työn iloa, mielekkyyttä

- Mukavuusalueelta poistumista, uusiutumista, tuoreutta, voimautumista, työssä jaksamista 

 

Opetuksen ja työn kehittäminen

- Mahdollisuus liittää toisiinsa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista verkko-oppimisympäristön työvälineiden avulla

- Oppimateriaalien säilyvyys oppimisympäristössä tarjoaa mahdollisuuden täydentää ja kehittää kursseja edelleen

- Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy

-Reaaliaikainen opintojen ja oppimisen seuraaminen mahdollista

- Työhön läpinäkyvyyttä

- Yhteissuunnittelu

HOPS:n ajantasaisuus

- Virhearviointi opiskelun alussa

- HOPS:n päivitysten ajantasaisuus

- Jatkuvuus jos esim. opettaja vaihtuu

 

Asenteet ja sen pohjalta tehdyt ratkaisut

- Muutosvastarinta

- Pelko: säästääkö oppilaitos tämän mallin avulla?

- Opettajan antaman henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen huomiotta jättäminen (erityisesti etätyöskentelynä toteutettavien opintojen osalta)

 

 

 

- Opettajan väsyminen

 - Verkossa käytettävien työtapojen yksipuolisuus ja hankala sovellettavuus kohdeopiskelijoille

OPPIMISEN TUKIPALVELUT

- Haasteita ja monipuolisuutta työtehtäviin

- Henkilökohtaistaminen mahdollistuu

- Mallista käytänteeksi

- Joustavuus

 

- Ei osaamista/halua joustaviin ratkaisuihin

- Opiskelijahallintajärjestelmien jäykkyys nopeisiin muutoksiin

- Löytyykö tasapaino: hyöty/vaiva

- Työmäärä saattaa lisääntyä

- Yhteisen ajan löytäminen haasteelista

- Työn mielekkyyttä

- Kehittymismahdollisuuksia

- Yhteissuunnittelu

-Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy

- Reaaliaikainen opintojen seuraaminen mahdollista

- Asenne ei ok

- Välittäminen opiskelijan yksilöllisistä opintopoluista puuttuu

- HOPS:n päivitysten ajantasaisuus

- Vaarantuuko vaitiolovelvollisuus?

- Opiskelijacase palautuu oppilashuoltoon yhä uudelleen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

Työvaltaisuus

- Työelämäyhteistyö lisääntyy

- Työelämälähtöisyyden varmistaminen

- Yhteistyö syvällisempää ja konkreettisempaa

- Hiljaisen tiedon siirtyminen

- Vastavuoroisuus

 

Rakenteet

- Jäntevöittää suunnittelua

- Lukujärjestys ei välttämätön työssäoppimisjaksoilla eikä kaikissa muissakaan oppimisympäristöissä

- Luokkatiloja vapautuu

 

Koulutuksen laatu

- Koulutuksen laatua, vetovoimaa ja vaikuttavuutta parantavia tekijöitä

- Henkilöstön ammattitaito kasvaa

- Jäntevöittää suunnittelua

 

Tuloksellisuus

- Keskeyttämiset vähenevät, läpäisy paranee. 

- Tulos paranee

- Verkko-oppimisympäristön ja sen tarjoamien työvälineiden sekä sosiaalisen median työtapojen käyttöönotto organisaation toiminnassa

- Verkko-oppimisympäristön ylläpidon sekä käyttäjienhallinnan uusien, vaihtoehtoisten ratkaisumallien hyödyntäminen 

- Oppimisprosessien ja opiskelijoiden tuotosten dokumentoitumisen kehittyminen

Pedagoginen johtajuus

- Vaatii pedagogista johtajuutta toiminnan eri tasoilla edellytyksistä (johto) opettajan toimintaan

- Vaatii jatkuvuutta yhteistyöltä

- Osaava ja sopiva henkilöstö ja sen rekrytointi

- Huonosti suunniteltuna toiminta jää pinnalliseksi

 

Rakenteiden ja toimintamallien jäykkyys

- Lukujärjestys ei jousta

- Huono HOPS- joustamattomuus-päivittämättömyys

- Ammattitaitoa täydentävien opintojen ja ammattiaineiden sisällöt voivat jäädä liian yksipuoliseksi

 

Ohjauksen käytänteet

- Työpaikkaohjaajakoulutuksen mahdollistaminen

- Työpaikkaohjaajan ja ryhmänohjaajan sekä ohjaavan opettajan vastuu ontuu

- Seurannan ja ohjauksen puute

 

Opetuksen ja osaamisen tutkinnonperusteisuus

- Täyttyvätkö tutkinnon perusteet

 

Työelämäyhteistyö

- Oppilaitoksella tai sen jollain alalla heikot  työelämän kontaktit

- Yhteistyö ei toimi

 

 

 

- Kaikkea opetusta ei ole järkevää järjestää verkossa

Välineiden ajanmukaisuus

- Koneet, laitteet, välineet ajantasaiset työelämässä

- Ajanmukainen av-välineistö käytössä+ tuki ja opastus välineistön käyttöön

- Verkko-oppimisympäristön jatkuva kehittyminen

 

 

Taloudellisuus

- Resurssit säästyy, kun ei tarvitse tehdä kalliita investointeja

- Verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen organisaation ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnassa

- Työpaikkaohjaajakoulutuksen osaamisen tunnistaminen- AHOT käyttöön

 

Tarkoituksenmukaisuus

- Opettajien resurssien oikea kohdentaminen

- Lukusuunnitelman 2+1, jakaantuminen kahdelle-kolmelle työnantajalle

- Uusi opettajuus

- Reaaliaikainen opintojen seuraaminen mahdollistuu

 

Yhdenvertaisuus

- Useamman työssäoppimispaikan myötä

opiskelijat tasavertaisia poluille pääsyyn

 

Yhdessä kehittäminen

- Saa työelämän edustajia mukaan oppilaitoksen kehittämistyöhön

- Yhteissuunnittelu

- Koulutuksen ja työelämän vastaavuus paranee

- Mahdollisuus verkottua muiden yhteistyökumppaneiden ja järjestelmien kanssa (esim. työelämän yhteistyökumppanit ja hallinnolliset järjestelmät)

- Opiskelijalähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen yhdistyminen ja kehittyminen

 

Työelämävalmiudet ja työllistyminen

- Osaavampia työntekijöitä työelämän tarpeisiin

 

Motivoituminen

- Sitoutuneempia ja motivoituneempia opiskelijoita

 

Laatu ja kilpailukyky

- Positiivinen imago

- Hyvin toteutettuna suuri mahdollisuus

Suhdanteiden vaihtuvuus

- Lama

- Liian yksipuolinen yritysrakenne-työtehtävät

 

Työelämän tarpeet

- Koulutuksenjärjestäjän ja työnantajan intressit eivät kohtaa koulutuksen järjestämisessä (työnantaja voi haluta liian räätälöityä koulutusta vrt. OPS.

 

HOPS:n ajantasaisuus

- Virhearviointi opiskelun alussa

- Suoritusten kirjaamiset ja ajantasaisuus

- HOPS:n päivitysten ajantasaisuus

- Osaaminen voi olla kapeanalaista, jos työssäoppimispaikka esim. oma yritys tai yksi työssäoppimispaikka koulutuksen aikana

 

Rahoitus ja resurssit

- Oppilaitoksen rahoitus

- Riittämättömät resurssit oppimisympäristön käyttöön

- Säästötoimet vaikeuttavat mallikasta toteutusta

 

TYÖNANTAJA

Osaavaa työvoimaa

- Työvoiman saaminen

- Talon tavat tunteva työssäoppija (pitkä työssäoppimisjakso)

->työntekijä yritykseen

- Pitkä työssäoppimisjakso jakso vahvuus työnanantajalle (tuntee opiskelijan vahvuudet)

- Hiljaisen tiedon siirtyminen

- Täsmäosaaja työelämään

 

Tuloksellisuuden parantuminen

- Apukäsiä

- Kilpailukyky paranee

- Imago paranee

 

Osaamisen kehittäminen

- Oppimistehtävät työpaikalle - kehittäminen, uusiutuminen

- Olla aikaansa edellä

- Yhteistyö vahvistuu oppilaitoksen kanssa

 

 

- Suvaitsevaisuuden kasvattaminen

Työelämän mahdollisuudet

- Kaikkea ei voi siirtää työelämään

- Liian yksipuoliset työtehtävät työssäoppimispaikalla

 

Ohjaus ja kasvatusvastuu

- Kasvatusvastuu kasvaa

- Ohjausresurssien kohdentaminen ja opettajan riittävä ohjaus

- Ohjausosaamisen varmistaminen

- Edellyttää myös johdon tukea ohjaajalle, onko halukkuutta/taitoa?

- Saa osaavaa, nuorta työvoimaa

- Yhteissuunnittelu mahdollistuu

- Työllistäminen mahdollistuu

- Työssäoppimista laajentaessa voidaan sopia koejasta

Suhdanteiden vaihtuvuus

- Lama

- Sopivien työssäoppimispaikkojen löytäminen

 

Tutkinnonperusteiset työtehtävät

- Liian yksipuolinen yritysrakenne-työtehtävät

- Koulutuksenjärjestäjän ja työnantajan intressit eivät kohtaa koulutuksen järjestämisessä (työnantaja voi haluta liian räätälöityä koulutusta vrt. OPS.

- Sopivien työssäoppimispaikkojen löytäminen

 

 

Opiskelijat työvoimana

- Opiskelijoilla korvataan työtekijöitä "ilmaisena työvoimana"

- Ei tuotakaan aitoa työvoimaa

 

- Hyöty/vaiva suhde

TYÖPAIKKAOHJAAJA

 Kehittymismahdollisuudet

- Oppimis- ja kehittämiskumppanuuksia

- Koulutusta (muutakin kuin Työpaikkaohjaajakoulutusta)

- Osaaminen tuplana (ohjaajan-ohjaajan tuki ja yhteistyö)

 

 

- Hiljaisen tiedon siirtyminen

- Vaihtelua työhön

- Yhteiskunnallinen vastuu kasvaa

- Suvaitsevaisuuden kasvattaminen

Ohjaus

- Kaikilla ei ole välttämättä ohjausosaamista

- Aina ei löydy halukkaita ohjaajia

- Osaaminen ja/tai

aika ei riitä ohjaamiseen

- Vuorovaikutuksen haasteet opiskelijan ohjaamisessa?

- Ei ole mahdollisuutta vuorovaikutukseen sosiaalisen median välityksellä

 

- Voi olla kiire, työpaineet

- Muun työyhteisön tuki voi puuttua

- Seurannan raskaus ja kirjaamiset unohtuu sekä sekaantuu

 

Oppimiskumppanuus

- Saa olla vuorovaikutuksessa motivoituneiden nuorten kanssa

- Saa oppia yhdessä

- Opiskelijakin voi opettaa työpaikkaohjaajalle: esim. SOME

- Yhteissuunnittelu mahdollistuu

- Hiljaisen tiedon siirtäminen

- Ohjaaja ymmärtää tutkinnon rakennetta entistä laajemmin

 

- Reaaliaikainen ja kokonaisvaltaisempi opintojen seuraaminen mahdollistuu

 

- Kiire, työpaine

- Työyhteisön ja johdon tuki puuttuu

- Mahdolliset rasitteet työpaikkaohjaajalle 

- Ohjausresurssia ei ole riittävästi

- Väsyminen vaativaan ohjaamiseen

- Monia toimijoita opiskelijan tukena, vaikuttaako yhteistyön selkeyteen, katoaako vastuuhenkilö?

 

YHTEISKUNTA  

- Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

- Ammatillisen opetuksen resurssien tehokkaampi käyttäminen

- Opiskelijoiden valmistuminen ammattiin

- työllistyminen

 

- Yhteiskuntatakuu – koulutustakuu

- Koulutuksen räätälöinti yksilön tarpeet lähtökohtana - vahvuudet lähtökohtana

 

- Byrokratian jäykkyys

 

VERKOSTOT

- Oppija voi hyödyntää omia verkostojaan oman oppimispolun rakentamiseen

- Oppijat jakavat verkostojaan ja löytävät opintojen aikana uusia kontakteja. Tällöin oppijalla on toimivat verkostot valmistuttuaan

- Pajayhteistyö, kolmassektori

- Kummiyritystoiminta

 

- Oppijoiden mukanaan tuomien verkostojen avulla myös oppilaitoksen verkostot monipuolistuvat ja kasvavat  

 

SOSIAALINEN MEDIA

- Kommunikointi ja tiedotus paranevat

- Opittu tulee näkyväksi ja sen voi jakaa mm. töitä haettaessa

- Oppija voi verkostoitua ammattilaisten kanssa mm. bloggaamalla

- Oman polun erilaisuus tulee näkyväksi

- Vertaisoppiminen

- Monialainen yhteistyö helpottuu 

- Prosessit sirpaloituvat lukuisiin eri sovelluksiin

 

 

 

HUOLTAJA/KOTI

- Lapsen turvattu tulevaisuus

- Kannustaminen

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö saa myönteisiä kokemuksia

- Saako huoltaja riittävästi tietoa:

Kertooko opiskelija todellisen tilanteen, ottaako opettaja yhteyttä – entä kun opisk. yli 18v?

- Reaaliaikainen ja kokonaisvaltaisempi opintojen seuraaminen mahdollistuu

- Tieto ei kulje kotiin – tai kulkee hitaasi (liian myöhään)

MUU

 

- Rahoitus rakenteet ja virkaehtosopimukset eivät tue

- Työssäoppimispaikkojen laatu vaihtelee

- Erilaiset oppimismahdollisuudet

Rahoitus ja resurssit

- Oppilaitoksen rahoitus (opiskelijamäärät)

- Resurssien kompensointi nopeasti ja hitaasti valmistuvien opiskelijoiden välillä

- Riittämättömät resurssit oppimisympäristön käyttöön

- Resurssien puute

- Säästötoimet vaikeuttavat mallikasta toteutusta

 

OVTES

- Opiskelijoiden loma-aikojen hyödyntäminen opiskelussa

- Opettajan palkan maksun perusteena liikaa oppitunti (ohjaus ja suunnittelu korostuvat yksilöllisissä opintopoluissa)

 

Lainsäädäntö ja käytänteet

- Lainsäädäntö ei ajan tasalla kaikilta kohdin

- Tiedonkulku

- Koulutustakuun ja nuorisotakuun keskeneräisyys

- Erilaisten oppimisympäristöjen käyttäminen vs. vakuutukset ym.

 

 

- Opetustyön laadun varmistaminen

 

- Kiirehditäänkö liikaa valmistumista, laadun kustannuksella (nuoret tarvitsevat aikaa ammatilliseen kasvuun ja identiteetin kehittymiseen).

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.