This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työryhmän muistiot

Muistiot

15.11.2012

 

Työryhmän puheenjohtajan valitseminen

Sirpa toimii puheenjohtajana

 

Ajankohtaista.

Tekniset kysymykset hieman auki, vahvistuvat tänään.

 

Vahvistus:

Mitään animaatioita tai videoita datafisher ei tee. Tämä tarkoittaa, että jokainen kääntyy Toni Vesterisen puoleen meidän työryhmässä näissä kysymyksissä. toni.vesterinen(a)winnova.fi (044 455 8001)

 

Työryhmä on asetettu virallisesti

Uudet jäsenet ja tehtävät

Jussi Kajander: Tekstin kommentointi yleisesti

Toni Vesterinen: Somen käyttö yksilöllisissä opintopoluissa sekä työryhmän jäsenten auttaminen teknisissä kysymyksissä: vaiheittainen esitys ja vastaavat

 

Sovittiin sparrauspareista, jotka työstävät keskenään malleja. Jokainen sopii treffit ja sparraukset keskenään.

Sparrausparit:

Toni ja Aki

Kaija ja Kati

Riitta ja Johanna

 

Aikatauluja

Mallikuvaukset ja visuaaliset materiaalit tulee lähettää 30.11.2012 mennessä Sirpalle

 

Seuraavat kokoukset:

29.11.2012 klo 10.30 AC kokous

http://tampere.adobeconnect.com/sirpapursiainen

Muistutus: laita mikki päälle ennen kokousta ja testaa mikin toimivuus.

Käytä selaimena internet exploreria (esim. chrome ei toimi kunnolla)

 

12.12.2012 klo 9.00 Tampereella livenä, todennäköisesti Åkerlundinkatu 8. Sirpa varmistaa myöhemmin sähköpostitse

 

 

Yleistä

Malleissa ydintä on:

pedagoginen toimintamalli, joka tukee tai mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista.

Jokaisen tulee kuvata, miten oma malli liittyy yksilölliseen opintopolkuun.

Jokaisen (poislukien Toni ja Jussi) tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan mallikuvaus seuraavaan pohjaan:

https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/ohjeita_mallintamiseen

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kohtaan Rakenteet/Resurssit/Pedagoginen johtaminen kohtaan

 

Tulevaisuuden näkymät kohtaan ideoita:

Ilmiöpohjaisuus: Eri oppiaineet/ koulutusalat ja yhdistetyt teemat

Alueellisuus

Virtuaalioppilaitokset

Yhteisopettajuus

Työelämänedustajan ja opettajan yhteistyö/yhteisopettajuus/hopsaus somen avulla

 

23.10.2012

 
Mitä mallissa tulee olla?
Ohjeita löytyy:
https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/ohjeita_mallintamiseen
 
Mallissa on hyvä olla jokin kokonaiskaavio eli kuva. Tämän lisäksi mallia voi kuvata tekstillä. Ulkopuolisen pitää saada vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin (avaa näitä myös tekstillä, vaikka se näkyisi myös kaaviossa):
- Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet tehtävineen (=Mitä yksilölliset oppimispolut mallissa tarkoittaa? Toimintapa on myös prosessin kuvausta eri toimijoiden näkökulmista)
- Pedagoginen näkökulma (=Millaiseen pedagogiseen ajatteluun malli perustuu?)
- Ohjaus (=Miten ohjaus toteutetaan?)
- Arviointi (=Miten toimintaa arvioidaan TAI Miten arviointi tapahtuu ja miten varmistetaan tutkinnon perusteisuus?)
- Mallin käyttöön otto ja pedagoginen johtajuus (=Mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön? Esim. resurssit: taloudelliset, henkilö, laite jne. Rakenteet: työnjako, työnkuva jne.)
- Miten toimintamalli levitetään/juurrutetaan (=Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?)
 
Tämän lisäksi jokainen miettii, mitä oma toimintamalli ja työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa.
- Tämän voi tehdä ranskalaisin viivoin, Sirpa kokoaa tekstiksi.
 
Aikataulu
9.11..2012 mallit viimeistelyä vaille valmiit
23.11.2012 Mallit valmiit
30.11.2012 Mallien tekniset käsikirjoitukset valmiit
- Teknisellä käsikirjoituksella tarkoitetaan sitä, että ulkopuolinen henkilö, joka tekee teknisen toteutuksen (esim. kuvion ja kaavion animaatio), tietää, millainen vaiheistuksen tai animaation pitäisi olla ja miltä sen pitää näyttää. 
- Sirpa ohjeistaa teknisestä käsikirjoituksesta tarkemman.
 
Kokoukset
9.11.2012 Salo
 
15.11.2012 klo 8.15
http://tampere.adobeconnect.com/sirpapursiainen
Kokouksessa eri malleja käydään läpi vertaiskehittäen
 
 
Sähköinen alusta 
http://www.edu.fi/kenguru/
 
Ominaisuudet, joita halutaan:
prezi-tuettavuus
Minna Taivassalo Salkosuolle esitetty kysymykset:
Tekeekö yritys teknisen toteutuksen?
Onko yrityksellä valmiina pohja, minkä mukaan teknistä käsikirjoitusta kirjoitetaan?
Yritys vastaa visuaalisesta ulkoasusta – värimaailmasta tulee ehdotuksia. Työryhmien sihteerit ottavat kantaa visuaalisuuten ja sivustoihin yleisesti.
 
Työryhmiltä:
Halutessanne valokuvia sivustolle, ottakaa valokuvat. Pyytäkää kirjallinen lupa valokuvauksen kohteilta, että valokuvia saa käyttää sivustolla. Huomatkaa pyytää alaikäisten huoltajalta lupa valokuvan käyttöön.
 
Muiden työryhmien työskentely
https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/pedagogisten_kehittamisen_mallintaminen
Voitte vapaasti vakoilla ja kommentoida muiden työskentelyä

 

 

28.9.2012

Levin kuulumiset

- Opiskelijakeskeisyys tuli esille

- Pedagogista johtajuutta käsiteltiin ja sitä tulisi kehittää/ottaa käyttöön

- Johdon ja ICT:n yhteistyö, näiden tulisi olla mukana kehittämistyössä

- Erilaisia mallinnuksia oli tehty, tuotteistamista tulisi tehdä enemmän ja osittain karsia pois ymmärrettävään muotoon

- Vaikuttaa siltä, että työryhmällämme on tärkeä pesti ajatellen yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa

 

Yksilöllinen opintopolku

- Onko vain neuvontaa

- Onko kyse rakenteellisista muutoksista ja ohjauksesta

- Mikäli opettajan työ muuttuu, on muutos merkittävä

 

Mallien työstä tällä hetkellä

aOppijat

Malli katsottiin läpi purot.net sivustolta

 

Kommentteja ja keskustelua

- peda.net käytössä

- Johtajuuden näkökulma puuttuu vielä

- Visuaalisuus oli mukava ja selkeä

 

 

Pedasos

Haasteena on ollut toiminnan levittäminen

Ensin kartoitettiin toimijoita

Mentorikoulutuspidetty

Mentorit jalkautettiin kentälle ja he hakivat omat aktorit.

Opettajilla oli oma ryhmä käytössään, ajatuksena, että he käyttävät SOME välineitä opetuksessaan.

Aktoreille on pidetty somenaareja (sisäisellä koulutuksella sekä pyydetty ulkoisia kouluttajia)

Aktorit ovat lanseeranneet toimintaa omille ryhmilleen

Meren kulussa on kiltatoimintaa.

Sosiaalisen median käyttö pedagogisessa mielessä on levinnyt

Vertaismentoroinnin voisi mallintaa

 

Esimerkki vuorikiipeilystä: vuorelle kiivetessä tarvitaan välineitä sekä perusleirejä.

Perusleireiltä jatketaan aina korkeammalle.

Somekäytössä tämä voisi tarkoittaa erilaisten työkalujen käyttöä

 

 

Kommentteja ja keskustelua

Vertaismentorointi kannattaa mallintaa

Kuka johtaa prosessia? Pedagoginen johtajuus ja ICT pystypalkkina?

Sisällön avaamista

Toimijoiden määrän voisi kuvata

Myös muita hankkeita on mukana: tämä olisi hyvä tuoda esille jollain tapaa

Miksi tätä tehdään, voisi nostaa.

Mitä sosiaalisia median välineitä hyödynnetään? Someprosessin kuvaus? Esimerkki aikataulutuksesta, esim. vk 1: mentoroille koulutusta wikistä vk 2: aktoreille koulutusta... vk 3 wikin käyttöön otto tällä tavalla: vk 4 facebook...

Vuorikiipeily malli hyvin havainnollistaa

 

Learning by doing

Esiteltiin purot.net sivuston kautta

 

Kommentteja ja keskustelua

Vieraan kielen opettaminen työsalissa on hieno juttu, kuten myös matematiikan siirtäminen työsaliin.

Työvaltainen opiskelu on erinomainen vaihtoehto, kun työelämään ei voida siirtää asioita tai opiskelija tarvitsee erityistä tukea.

Kokemusta asiakaspalvelusta syntyy

Visuaalisuus, markkinointi yms. kv viikolla puhutaan vain englantia

Ammatillinen tutormalli syntynyt toiminnan myötä

Eri roolien myötä tulee perehdyttäminen, jonka myötä opiskelijat oppivat ohjaamaan ja oppimaan vertaiseltaan.

Voisiko kakkos ja kolmos vuoden opiskelijat tehdä jotakin yhdessä?

Miten ohjaus ja arviointi tapahtuu työvaltaisessa oppimisessa?

 

 

Yksilölliset opintopolut

Opettajien toisenlainen työnsuunnittelun esille tuominen

Opetus ja ohjaus

Käytiin läpi Riitan tekemän pohjan kautta, nimenä:

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN

- osaamislähtöinen didaktiikka uuden opettajuuden varmistajana

 

Kommentteja ja keskustelua:

Tuo hyvin esille rakenteet ja pedagogisen johtajuuden

Alkuun kuvaus siitä, miksi tehdään, niinkuin tehdään.

Palkkaus on sopimusperustainen.

Hienoa, että tällaista kokeillaan.

Mallina laaja, mutta hyvin onnistuttu.

Kuvaus, millainen tehtävän kuva voisi olla.

Mikäli opiskelijaesimerkki on sisällytettävissä, se olisi loistava juttu.

 

Seuraava kokous:

23.10.2012

 

Kotitehtävä:

Mallien työstäminen purot.net sivustolle

 

9.11.2012 Salo

Kaija

Aki

 

Kokous:

15.11.2012

Klo 9.00

 

 

 

13.9.2012

Sopimuksista, työryhmän työskentelyn sisältö:

- Sisältö pysyy sellaisena, kuin oli puhetta aikaisemmin, eli:

1. Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa

Määritelmä: Mitä tarkoitetaan työryhmän nimellä/näkökulmat.

Kokonaiskuva: Yksi kokonaismalli työryhmän eri malleista.

Eri mallit/toimintatavat: Mallit esitellään yksitellen. Jokaisesta mallista kuva, josta ulkopuolinen käsittää, mistä kyse. Mallin oheen jonkun tahon yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.

Eri malleissa tulee esille:

•                          Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet

•                          Pedagoginen näkökulma

•                          Ohjaus

•                          Arvionti

•                          Mallin käyttöönotto (Pedagoginen johtajuus: mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön

Miten malli levitetään

Mitä yhteistä näiden yksittäisten mallien levittämiseen liittyy.

Tulevaisuuden näkökulma: Mitä työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ideoita ja rohkaisua kehittämiseen.

(Mahdollisesti loppuun kootusti lähteet, vinkit, linkit)

 

https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/alustavat_toimintamallit

 

Raakile mallien esittelyt ja kommentointiKeikkailu. Malli löytyy:

http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/

ideologiaan lisätty aikaisemmin koottua materiaalia

Opetussuunnitelma kohtaan kuvattu opetussuunnitelmaa

Kaikkien otsakkeiden alle tulee kuvausta.

Arviointiin on koottu aineistoa

Ohjaukseen koottu ohjaukseen liittyviä asioita

Oppiminen kohtaan kootaan erilaisia oppimisprosesseja

Tästä tehdään myös yksi posteri, josta kokonaisuus selviää

 

Kommentit:

Hyvältä näyttää

Kommenttiblogeihin saa kommentoida, miten tulisi kehittää

 

Learning by doing

Pohjana, mitä aikaisemmin on tehty

Miten atto-aineita saadaan lisättyä tekemällä oppimiseen

Pedagoginen näkökulma learning by doing ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Opettaja enemmän valmentaja ja ohjaaja. Osana strategiaa.

 

 

aOppijat

http://prezi.com/gtnvllnoyu9q/present/?auth_key=xgl37ss&follow=dj3dlefb03ox

 

 

Sirpa Pursiainen: Tällä hetkellä prezi linkki ei aukene purot.net sivustolta, onko kenties prezi ohjelmassa jokin käyttökatko?

 

Kommentti:

hyvältä näyttää

 

 

Yksilölliset polut

Riitta on luvan kanssa lomaillut tästä mallintamisesta

Ecvet: osaamisperustainen, opiskelijalähtöinen näkökulma.

Pisteiden kriteerit ovat työnalla OPH:ssa.

Oppaat ja käsikirjat sarjassa: Finecvet suunnan näyttäjänä kokeilusta käyttöön ottoon 2012/3 (OPH)

Opetussuunnitelmatyössä ohjaus ja arviointi

 

Kommentti:

hyvältä kuulostaa

 

Mallinnuksen ohje:

Tämä on ok, vaikuttaa selkeältä. Kukin käyttää mallinnuksen ohjetta siltä osin, kuin se soveltuu oman toimintamallin mallintamiseen.

 

Seuraavat kokoukset

Tavataan Levillä ruskatreffien yhteydessä niiden osalta, jotka osallistuvat Levi-seminaariin

ACP kokoukset

28.9.2012 klo 8.00

23.10 klo 8.00

 

 http://tampere.adobeconnect.com/sirpapursiainen

 

Muistutus: laita mikki päälle ennen kokousta ja testaa mikin toimivuus.

Käytä selaimena internet exploreria (esim. chrome ei toimi kunnolla)

 

 

Kotitehtävä:

Mallien muokkaaminen

Mallien kommentointi

 

 

 

30.8.2012

 

Työryhmän uusi nimi:

Yksilöllisiä oppimispolkuja oppimisverkostoissa

 

Työryhmä voi viedä työstettyä materiaalia:

https://pedagoginenkehittaminen.purot.net/pedagogisten_kehittamisen_mallintaminen

 

·         Tänne Sirpa vie kirjoitettua tekstiä.

·         Tänne myös jokainen saa viedä keskeneräisiä mallinnuksia.

·         Kun kommentoitte jotakin, laittakaa teksti kursiivilla, jotta erottaa helposti lisäykset, muutokset ja kommentit. Mikäli epäilet, että kommenttisi on vaikeasti ymmärrettävä, laita nimimerkki, niin sinulta voi asiaan tarkennusta kysyä.

 

Uusi työryhmän jäsen:

Kaija Mattila

 

 

Työryhmän jäsenyys:

Työryhmän jäsenten näkemyksen mukaan työryhmän kokoa ei kannata paljoa kasvattaa, jotta työskentely edistyy hyvin. Työryhmän kokoonpano voisi olla nyt nimetyt jäsenet. Muista hankkeista voidaan ottaa esimerkkejä julkaisuun.

 

Työryhmä:

Yksilölliset opintopolut, Riitta Karusaari, LAMO (Ecvet näkökulma korostuu)

Oppijat Kati Laine POKE, PLE-ajattelu

Mybook (Taisto Kuula TKK),  LAO-pilotti

Löytöretkellä tiimioppimista (Keikkailu), SSKKY

Aki Heino Winnova Pedasos,

Learning by doing Kaija Mattila, PKKY (Voimaantumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta)

 

Resurssit:

OPH:n Minna Taivassalo-Salkosuon mukaan tämä työskentely liittyy hanketyössä levittämiseen, mallintamiseen, raportointiin. Resurssien suhteen ei asetettu ylärajaa tai ala rajaa.

 

 

 

Kotiläksyn käsittely:

 

Tuleeko mieleen hankkeita, jotka liittyy meidän otsakkeen alle?

 

Novanet hanke WinNovassa

https://sites.google.com/site/winnovanet/

 

Hankkeessa keskeistä:

·         Oppimisverkostot sosiaalisen median välineenä

·         Henkilökohtainen oppimisverkosto

·         Tuleeko mieleen otsakkeeseen liittyviä määritelmiä ja näkökulmia?

 

Hankkeen yhteyshenkilö: Eija Häyrinen

 

 

Kotiläksy 13.9 kokoukseen mennessä:

13.9 klo 9.00 mennessä jokainen tekee raakilemallin omasta toimintamallista.

 

 

Nettisivustoja:

keikkailu.fi

keikkailu.com

 

Edu.fi työryhmässä käytyjä asioita

 

Ehdotukseni julkaisun rakenteesta:

 

Alkuun johdanto:

Kohderyhmä, käyttötarkoitus, lyhyt esittely/tiivistelmä

 

Tämän jälkeen osasisällöt:

Järjestys:

Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa

Työvaltaisuus...

Yrittäjyys...

Rikastetut oppimisratkaisut

Mobiilioppimisen ABC

 

Loppuun yhteenveto/loppusanat

 

Liite 1

Linkki/vinkkilista

 

 

Osasisältöjen rakenteet työryhmissä voisi olla

 

Määritelmä: Mitä tarkoitetaan työryhmän nimellä/näkökulmat.

 

Kokonaiskuva: Yksi kokonaismalli työryhmän eri malleista.

 

Eri mallit/toimintatavat: Mallit esitellään yksitellen. Jokaisesta mallista kuva, josta ulkopuolinen käsittää, mistä kyse. Mallin oheen jonkun tahon yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.

 

Eri malleissa tulee esille:

·         Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet

·         Pedagoginen näkökulma

·         Ohjaus

·         Arvionti

·         Mallin käyttöönotto (Pedagoginen johtajuus: mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön

 

Miten malli levitetään

 

Tulevaisuuden näkökulma: Mitä työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ideoita ja rohkaisua kehittämiseen.

 

 

 

 

Oman ryhmän sisältö: Yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa ehdotus

 

Määritelmä: Mitä tarkoitetaan työryhmän nimellä/näkökulmat.

(Opiskelijan tarpeista lähtevät yksilölliset polut, verkostojen hyödyntäminen ja niiden merkitys, yhteisöllisyyden ja verkostojen merkitys voimaantumisen ja opintojen loppuun suorittamisen näkökulmasta)

 

·         Opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimisverkostot

·         Uusi opettajuus

·         Opiskelijan voimaantuminen

·         Voimaantumista yhteisöllisyydestä

 

 

Kokonaiskuva: Yksi kokonaismalli työryhmän eri malleista.

- Työstetään lopuksi

 

 

Eri mallit/toimintatavat: Mallit esitellään yksitellen. Jokaisesta mallista kuva, josta ulkopuolinen käsittää, mistä kyse. Mallin oheen jonkun tahon yhteystiedot, mistä voi kysyä lisää.

 

Eri malleissa tulee esille:

·         Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet

·         Pedagoginen näkökulma

·         Ohjaus

·         Arvionti

 

Eri mallit/toimintatavat:

·         Keikkailu

·         Learning by doing

·         Pedasos

·         eOppijat

·         My book

·         Yksilölliset oppimispolut

Ecvet

 

 

Muulla tavoin tietoa kerätään:

·         Hyria,

·         TTS,

·         Keskuspuisto?

·         YSAO?

·         eHOPSKAO?

·         PBL LAO?

·         TOPlaaja Sedu/kisojen/tapahtuman järjestäminen yhteisöllisenä oppimisprosessina?

 

 

 

Miten malli levitetään, mallin käyttöönotto

Pohjana esim. Pedasos, yhteiset näkemykset työryhmän kokonaismallista/esimerkkejä hankkeista

 

 

Tulevaisuuden näkökulma: Mitä työryhmän otsake voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ideoita ja rohkaisua kehittämiseen. Tässä kohtaa painottuisi Ecvet.

 

 

 

 

Malleista:

Keikkailu

Keikkailukirja. Mokaamisesta palkitaan.

Täältä löytyy aihio mallinnukseen: http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/

 

 

Learning by doing

·         Kokemuksellinen oppiminen.

·         Atot käytännön tekemällä oppimiseen ja yksilöllisiin opinpolkuihin.

·         Pajayhteistyötä

·         Painottuu työvaltaiseen oppimiseen, jossa opettajan rooli on olla ohjaaja, valmentaja ja ammatillinen esikuva, yhteinen reflektoiminen. Tavoitteena oppia myös epäonnistumisista. Erilaisten oppimiskokemusten jakaminen.

·         Oulaisten ammattioppilaitos yhteistyötahona

 

Pedasos

·         Verkostot ja levittämisen malli

·         Jakamisen kulttuuri

 

eOppijat

Peda.netin verkko-oppimisympäristön tärkeä osa on oppijan ja opettajan "Oma tila", jota henkilöt itse hallinnoivat ja voivat muokata. Oma tila on paikka, jossa voi hyödyntää oppimisprosessissa tarvittavia työkaluja, tuottaa ja tallentaa omia materiaaleja sekä linkittyä sosiaalisen median palveluihin. Omaan tilaan tallennetut sisällöt ovat mahdollisimman helposti siirrettävissä muihin palveluihin. Olennaista on myös palvelun jatkuvuus: oikeus käyttää omaa tilaa jatkuu myös opiskelun päättämisen jälkeen.

 

Tällä hetkellä verkko-oppimisympäristön käyttöä kehitetään kohdeoppilaitoksessa systemaattisesti. aOppijat -hankkeen kautta oppilaitoksessa otetaan käyttöön kaksi uutta verkkopalvelua: henkilökohtainen oppimisympäristö ja pedagoginen yhteisöpalvelu. Hankkeen tuloksena syntyy tekninen toteutus oppimisympäristön ylläpitoon ja käyttäjänhallintaan. Lisäksi opettajien ja opiskelijoiden tietoyhteiskuntavalmiudet kehittyvät, oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia uudistuu ja syntyy uutta tutkimustietoa.

 

Uudessa verkko-oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen tuo uutta osaamista sekä parantaa oppimisvalmiuksia ja -mahdollisuuksia.  Ympäristö antaa myös mahdollisuuksia etäopiskeluun, sillä verkko-oppimisympäristöä hyödyntävä oppiminen ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan vaan siihen liittyviä tehtäviä voi lukea ja muokata verkkoyhteyden kautta missä ja milloin vaan. (Lisäksi  opettajan on helppo seurata verkon kautta, että opiskelija tekee tehtävän sovitulla tavalla ja sovittuna aikana.) Uusi toimintamalli antaa myös tukea yhteisölliseen oppimiseen. Opiskelijoiden on mahdollista oppia muilta opiskelijoilta esim. tutustumalla heidän oppimisympäristössä julkaisemiinsa oppimistuotoksiin. Toisten opiskelijoiden tehtäviä voi myös kommentoida helposti oppimisympäristössä . Ympäristö antaa käyttäjilleen mahdollisuuden julkaista tekstejään yms. helposti (oppilaitoksen) verkossa.

 

Myös tiedonhallinta helpottuu, sillä opiskeluun liittyvät tehtävät voi tallentaa helposti, luotettavasti ja kootusti samaan paikkaan. Oppimisympäristön edelleen kehittyessä sitä on mahdollista käyttää myös mm. organisaation oppimisalustana sekä oppimateriaalien lähteenä. Ympäristön käyttöoikeuden säilyminen myös opintojen jälkeen mahdollistaa oppimista edistävien työkalujen käytön myös jatkossa sekä mahdollistaa helpon tavan palata aiemmin opittuun, joka on tallessa ympäristössä.

 

 

 

Työryhmän jäsenistä lyhyt info:

 

AKI: Pedasos. 10 vuotta tehnyt verkkoon liittyviä juttuja. Hanketöitä. Merenkulussa opettajana. Pedasos hanke, vastuuvetäjänä.

 

Kati: Jyväskylän yliopisto.  Tutkija. eOppiljat POKE

 

Riitta: Eqvetin toimeenpanossa 3 vuotta. Siirtymävaiheesta tullut julkaisu keväällä.

 

Johanna: Virtuaalikoulut, Blogit ja sosiaalinen media opetuksen puolelle. Keikkailuhanke. Opetusta ja hanketyötä. Keikkailukirja. Mokaamisesta palkitaan.

Täältä löytyy aihio mallinnukseen: http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/

 

Kaija Mattila

Learning by doing - hanke

Nurmes, koulutussuunnittelija/opettaja. Hanketyötä,

Työelämänkaltaisia oppimisympäristöjä kehitetty. Kokemuksellinen oppiminen.

Oulaisten ammattioppilaitos yhteistyötahona

Atot käytännön tekemällä oppimiseen ja yksilöllisiin opinpolkuihin.

Pajayhteistyötä

Painottuu työvaltaiseen oppimiseen, jossa opettajan rooli on olla ohjaaja, valmentaja ja ammatillinen esikuva, yhteinen reflektoiminen. Tavoitteena oppia myös epäonnistumisista. Erilaisten oppimiskokemusten jakaminen.

 

 

Seuraava kokous:

13.9.2012 klo 9.00 ACP
 
 http://tampere.adobeconnect.com/sirpapursiainen

 

Kotiläksy:

Jonkinlainen raakile mallinnuksesta

 

23.8.2012

 

Kotiläksyjä:

Tuleeko mieleen hankkeita, jotka liittyy meidän otsakkeen alle?

Tuleeko mieleen otsakkeeseen liittyviä määritelmiä ja näkökulmia?

13.9 mennessä jokainen tekee raakilemallin omasta toimintamallista.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.